Tạo các công thức phức tạp

Giới thiệu

Bạn có thể có kinh nghiệm làm việc với các công thức chỉ chứa một toán tử ví dụ như 1 + 9. Các công thức phức tạp hơn có thể chứa một số toán tử toán học, như 5 + 15*10. Khi có nhiều hơn một phép toán trong một công thức, thứ tự các phép toán sẽ cho Excel biết phép tính nào trước tiên. Để viết các công thức phức tạp trong Excel bạn cần phải hiểu thứ tự của các phép toán.

Thứ tự hoạt động của các phép toán trong Excel

Excel tính toán các công thức dựa trên thứ tự hoạt động sau:

  1. Các phép toán đặt trong dấu ngoặc đơn
  2. Các phép tính lũy thừa (ví dụ: 3 ^ 2)
  3. Phép nhân và phép chia, tùy điều kiện nào đến trước
  4. Phép cộng và phép trừ, tùy điều kiện nào đến trước

Một phương pháp ghi nhớ có thể giúp bạn nhớ thứ tự là PEMDAS viết tắt của Please Excuse My Dear Aunt Sally.

Tạo các công thức phức tạp 1Tạo các công thức phức tạp 2Tạo các công thức phức tạp 3Tạo các công thức phức tạp 4Tạo các công thức phức tạp 5Tạo các công thức phức tạp 6Tạo các công thức phức tạp 7

Tạo công thức phức tạp

Để tạo các công thức phức tạp của Excel bạn cần nắm rõ thứ tự hoạt động các phép toán Excel ở trên để tạo công thức đúng. Nếu bạn gõ sai công thức kết quả thu được chắn chắn không như mong đợi. 

Như ví dụ dưới đây chúng ta cần tính tổng tiền hoa hồng trả cho nhân viên. Có thể thấy rằng nếu không có dấu ngoặc đơn kết quả sẽ sai vì vậy chúng ta cần lưu ý viết đúng công thức

Viết đúng công thức

Tạo các công thức phức tạp 8

Viết sai công thức

Tạo các công thức phức tạp 9


Bình luận