Kiểu tham chiếu là gì? R1C1 reference style

Kiểu tham chiếu là gì?

Mọi bảng tính Excel đều chứa các hàng và cột. Hầu hết thời gian, các cột được xác định bằng các chữ cái (A, B, C) và các hàng được xác định bằng số (1, 2, 3). Trong Excel, đây được gọi là kiểu tham chiếu A1. Tuy nhiên, một số thích sử dụng một phương pháp khác, trong đó các cột cũng được xác định bằng số. Đây được gọi là kiểu tham chiếu R1C1.

Trong ví dụ bên dưới, hình ảnh bên trái có một số trên mỗi cột, có nghĩa là nó đang sử dụng kiểu tham chiếu R1C1. Hình ảnh bên phải đang sử dụng kiểu tham chiếu A1.

Mặc dù kiểu tham chiếu R1C1 hữu ích trong một số trường hợp nhất định, nhưng có thể bạn sẽ muốn sử dụng kiểu tham chiếu A1 hầu hết thời gian. Hướng dẫn này sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1. Nếu bạn hiện đang sử dụng kiểu tham chiếu R1C1, bạn cần phải tắt nó đi.

Để tắt kiểu tham chiếu R1C1:

Bấm vào tab File để truy cập dạng Backstage view


Chọn Options.

Hộp thoại Tùy chọn Excel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Formulason ở bên trái của hộp thoại.

Bỏ chọn hộp bên cạnh R1C1 reference style (kiểu tham chiếu R1C1), sau đó bấm OK. Bây giờ Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu A1.

Để bật kiểu tham chiếu R1C1

Bấm vào tab File để truy cập dạng Backstage view


Chọn Options.

Hộp thoại Tùy chọn Excel sẽ xuất hiện. Nhấp vào Formulason ở bên trái của hộp thoại.

Tích chọn hộp bên cạnh R1C1 reference style (kiểu tham chiếu R1C1), sau đó bấm OK

Bây giờ Excel sẽ sử dụng kiểu tham chiếu R1C1 


Bình luận