Nhúng biểu đồ Excel vào Word

Nhúng biểu đồ Excel

Nếu bạn đã tạo biểu đồ trong Excel, bạn có thể nhúng và liên kết biểu đồ đó với tài liệu Word của mình. Khi bạn nhúng biểu đồ Excel vào Word, mọi cập nhật bạn thực hiện cho biểu đồ Excel gốc sẽ tự động cập nhật trong tài liệu Word của bạn, miễn là các tệp vẫn ở cùng một vị trí. Điều này giúp dữ liệu luôn đồng bộ, vì vậy bạn sẽ không có thông tin không chính xác hoặc lỗi thời trong biểu đồ của mình.

Để nhúng biểu đồ từ Excel:

Trong Word, chọn tab Insert (Chèn).

Bấm vào lệnh Object (Đối tượng) trong Nhóm Text (văn bản).

Một hộp thoại sẽ xuất hiện. Chọn tab  Create from File (Tạo từ tệp), sau đó nhấp vào Browse (Duyệt qua).

Định vị và chọn biểu đồ Excel mong muốn, sau đó bấm Insert (Chèn).

Chọn hộp bên cạnh Link to file (Liên kết tới tệp) nếu bạn muốn liên kết dữ liệu với biểu đồ Excel. Điều này sẽ cho phép biểu đồ Word của bạn tự cập nhật khi có các thay đổi đối với biểu đồ Excel.

Bấm OK.

Biểu đồ bây giờ sẽ xuất hiện trong tài liệu Word của bạn.

Để chỉnh sửa biểu đồ được nhúng, hãy bấm đúp vào biểu đồ. Một bảng tính Excel chứa dữ liệu nguồn của biểu đồ sẽ xuất hiện. Sau khi bạn chỉnh sửa xong, hãy nhớ lưu biểu đồ trong Excel.

Khi bạn đã nhúng một biểu đồ, hãy cẩn thận không xóa hoặc di chuyển tệp Excel gốc. Nếu vị trí của tài liệu Word hoặc tệp Excel thay đổi, bạn có thể phải nhúng lại biểu đồ để biểu đồ hiển thị chính xác.


Bình luận