Hàm tính trung bình theo nhiều điều kiện AVERAGEIFS trong Excel

Trong bài trước chúng ta đã làm quen với cách sử dụng hàm AVERAGEIF để tính trung bình cộng có điều kiện rồi thế nhưng nếu có nhiều điều kiện thì sao? Rất may Excel hỗ trợ chúng ta 1 hàm khác đó là hàm AVERAGEIFS. Trong bài học Excel này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel để tính trung bình theo nhiều điều kiện các bạn nhé.

Cú pháp hàm AVERAGEIFS

=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

Cú pháp hàm AVERAGEIFS có các đối số sau:

 • Average_range :Bắt buộc. Một hoặc nhiều ô tính trung bình, bao gồm số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria_range1, criteria_range2,… : Vùng điều kiện , trong đó Criteria_range1 là bắt buộc, các tiêu chí _ranges tiếp theo là tùy chọn.Có thể thêm từ 1 đến 127 vùng điều kiện
 • Criteria1, criteria2, ... Điều kiện, trong đó  Criteria1 là bắt buộc, các tiêu chí điều kiện tiếp theo là tùy chọn. 1 đến 127 tiêu chí ở dạng số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc văn bản xác định ô nào sẽ được tính trung bình. Ví dụ: tiêu chí có thể được biểu thị là 32, "32", "> 32", "táo" hoặc B4...

Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình nhiều điều kiện

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, chúng ta cùng tìm hiểu ví dụ sau đây:

Hàm tính trung bình theo nhiều điều kiện AVERAGEIFS trong Excel 1

Trong ví dụ trên chúng ta thấy yêu cầu tính trung bình bao gồm 3 điều kiện

 • Mặt hàng là: Táo
 • Ngày bán từ ngày 20/3/2020
 • Đến ngày 25/3/2020

Như vậy chúng ta không thể sử dụng hàm AVERAGEIF được mà phải sử dụng hàm AVERAGEIFS như sau:

=AVERAGEIFS(B2:B12,A2:A12,"Táo",C2:C12,">="&F3,C2:C12,"<="&F4)

Trong đó

 • B2:B12: Vùng tính trung bình chính là cột số lượng
 • A2:A12 : Vùng điều kiện thứ 1, chính là Mã hàng
 • "Táo" :  Là tên mặt hàng cần tính trung bình
 • C2:C12 :  Vùng điều kiện thứ 2, chính là Ngày bán
 • ">="&F3 : Điều kiện thứ 2, lớn hơn hoặc bằng Ngày tại ô F3, tương đương với Từ ngày
 • C2:C12 : Là vùng điều kiện thứ 3, chính là Ngày bán. Do lặp lại điều kiện về Ngày nên vùng Điều kiện được lặp lại. Mỗi 1 điều kiện tương ứng 1 vùng điều kiện.
 • "<="&F4 : Là điều kiện thứ 3, nhỏ hơn hoặc bằng Ngày tại ô F4, tương đương với Đến ngày

Kết quả như sau:

Hàm tính trung bình theo nhiều điều kiện AVERAGEIFS trong Excel 2

Nếu tính bằng tay chúng ta sẽ dễ dàng kiểm tra được kết quả đúng

 • Những ô thỏa mãn là 25,35,20
 • Giá trị trung bình = (25+35+20)/3 =26.66666667


Bình luận