Các hàm Excel bắt đầu bằng A

Dưới đây là danh sách các hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái bắt đầu bằng chữ cái A. Phiên bản Excel là phiên bản hàm đó bắt đầu hỗ trợ, những phiên bản trước đó hàm sẽ không khả dụng. Click vào từng bài để xem hướng dẫn sử dụng

Các hàm Excel bắt đầu bằng A 1

Các hàm Excel bắt đầu bằng A

Tên hàmPhiên bản ExcelKiểu và mô tả
Hàm ABS
Toán học và lượng giác: Trả về giá trị tuyệt đối của một số
Hàm ACCRINT
Tài chính: Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm ACCRINTM
Tài chính: Trả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Hàm ACOS
Toán học và lượng giác: Trả về arccosin của một số
Hàm ACOSH
Toán học và lượng giác: Trả về cosin hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm ACOTExcel 2013Toán học và lượng giác: Trả về arccotangent của một số
Hàm ACOTHExcel 2013Toán học và lượng giác: Trả về dạng acrtang hyperbolic của một số
Hàm AGGREGATE
Toán học và lượng giác: Trả về một giá trị tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Hàm ADDRESS
Tham chiếu và tra cứu: Trả về tham chiếu dưới dạng văn bản tới một ô đơn trong một trang tính
Hàm AMORDEGRC
Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao
Hàm AMORLINC
Tài chính: Trả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán
Hàm AND
Lô-gic: Trả về TRUE nếu tất cả các đối số là TRUE
Hàm ARABICExcel 2013Toán học và lượng giác: Chuyển đổi một số La Mã thành số Ả Rập, dưới dạng một số
Hàm AREAS
Tham chiếu và tra cứu: Trả về số vùng trong một tham chiếu
Hàm ASC
Văn bản: Thay đổi katakana hoặc chữ cái tiếng Anh có độ rộng đầy đủ (hai byte) trong chuỗi ký tự thành ký tự có nửa độ rộng (một byte)
Hàm ASIN
Toán học và lượng giác: Trả về arcsin của một số
Hàm ASINH
Toán học và lượng giác: Trả về sin hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm ATAN
Toán học và lượng giác: Trả về arctangent của một số
Hàm ATAN2
Toán học và lượng giác: Trả về arctang từ các tọa độ x và y
Hàm ATANH
Toán học và lượng giác: Trả về tang hyperbolic nghịch đảo của một số
Hàm AVEDEV
Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các độ lệch tuyệt đối của các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng
Hàm AVERAGE
Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó
Hàm AVERAGEA
Thống kê: Trả về giá trị trung bình của các đối số của nó, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm AVERAGEIF
Thống kê: Trả về giá trị trung bình (giá trị trung bình cộng) của tất cả các ô trong một phạm vi đáp ứng một tiêu chí đã cho
Hàm AVERAGEIFSExcel 2019Thống kê: Trả về trung bình (trung bình số học) của tất cả các ô thỏa mãn nhiều tiêu chí.

Bình luận