Các hàm Excel bắt đầu bằng R, S, T

 Dưới đây là danh sách các hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái bắt đầu bằng chữ cái R, S, T. Phiên bản Excel là phiên bản hàm đó bắt đầu hỗ trợ, những phiên bản trước đó hàm sẽ không khả dụng. Click vào từng bài để xem hướng dẫn sử dụng  

Các hàm Excel bắt đầu bằng R, S, T

Tên hàmNăm phát hànhKiểu và mô tả
Hàm RADIANS
Toán học và lượng giác: Chuyển đổi độ sang radian
Hàm RAND
Toán học và lượng giác: Trả về số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
Hàm RANDARRAYOffice 365Toán học và lượng giác: Trả về một mảng của các số ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định số hàng và cột để điền, giá trị tối thiểu và tối đa và liệu có trả về toàn bộ số hoặc giá trị thập phân hay không.
Hàm RANDBETWEEN
Toán học và lượng giác: Trả về số ngẫu nhiên giữa các số bạn xác định
Hàm RANK.AVGExcel 2010Thống kê: Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Hàm RANK.EQExcel 2010Thống kê: Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
Hàm RANK
Tương thích: Trả về thứ hạng của số trong danh sách số
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm RATE
Tài chính: Trả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim
Hàm RECEIVED
Tài chính: Trả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ
Hàm REGISTER.ID
Bổ trợ và Tự động: Trả về ID đăng ký của thư viện nối kết động (DLL) đã xác định hoặc tài nguyên mã đã đăng ký trước
Hàm REPLACE, REPLACEB
Văn    Thay thế các ký tự trong văn bản
Hàm REPT
Văn    Lặp lại văn bản với số lần đã cho
Hàm RIGHT, RIGHTB
Văn    Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản
Hàm ROMAN
Toán học và lượng giác: Chuyển đổi chữ số Ả Rập sang La Mã dưới dạng văn bản
Hàm ROUND
Toán học và lượng giác: Làm tròn một số thành số chữ số đã xác định
Hàm ROUNDDOWN
Toán học và lượng giác: Làm tròn số xuống, tiến tới không
Hàm ROUNDUP
Toán học và lượng giác: Làm tròn số lên, xa khỏi không
Hàm ROW
Tham chiếu và tra cứu: Trả về số hàng của một tham chiếu
Hàm ROWS
Tham chiếu và tra cứu: Trả về số hàng trong một tham chiếu
Hàm RRIExcel 2013Tài chính: Trả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư
Hàm RSQ
Thống kê: Trả về bình phương hệ số tương quan mômen tích Pearson
Hàm RTD
Tham chiếu và tra cứu: Truy xuất dữ liệu thời gian thực từ một chương trình có hỗ trợ tự động hóa COM
Hàm SEARCH, SEARCHB
Văn bản: Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Hàm SECExcel 2013Toán học và lượng giác: Trả về sec của một góc
Hàm SECHExcel 2013Toán học và lượng giác: Trả về sec hyperbolic của một góc
Hàm SECONDOffice 365Ngày và giờ: Chuyển đổi một số tuần tự thành một giây
Hàm SEQUENCE
Toán học và lượng giác: Tạo danh sách các số tuần tự trong một mảng, chẳng hạn như 1, 2, 3, 4
Hàm SERIESSUM
Toán học và lượng giác: Trả về tổng chuỗi lũy thừa theo công thức
Hàm SHEETExcel 2013Thông tin: Trả về số trang tính của trang tính được tham chiếu
Hàm SHEETSExcel 2013Thông tin: Trả về số lượng các trang trong một tham chiếu
Hàm SIGN
Toán học và lượng giác: Trả về dấu hiệu của một số
Hàm SIN
Toán học và lượng giác: Trả về sin của góc đã cho
Hàm SINH
Toán học và lượng giác: Trả về sin hyperbolic của một số
Hàm SKEW
Thống kê: Trả về độ xiên của phân bố
Hàm SKEW.PExcel 2013Thống kê    Trả về độ xiên của phân bố dựa trên tổng thể: đặc trưng mức độ mất đối xứng của phân bố xung quanh trung bình của nó
Hàm SLN
Tài chính: Trả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn
Hàm SLOPE
Thống kê: Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính
Hàm SMALL
Thống kê: Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu
Hàm SORTOffice 365Tham chiếu và tra cứu: Sắp xếp nội dung của một phạm vi hoặc mảng
Hàm SORTBYOffice 365Tham chiếu và tra cứu: Sắp xếp nội dung của một phạm vi hoặc mảng dựa trên các giá trị trong một phạm vi hoặc mảng tương ứng
Hàm SQRT
Toán học và lượng giác: Trả về căn bậc hai dương
Hàm SQRTPI
Toán học và lượng giác: Trả về căn bậc hai (số * pi)
Hàm STANDARDIZE
Thống kê: Trả về giá trị chuẩn hóa
Hàm STDEV
Tương thích: Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu
Hàm STDEV.PExcel 2010Thống kê: Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể
Hàm STDEV.SExcel 2010Thống kê: Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu
Hàm STDEVA
Thống kê: Ước tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm STDEVP
Tương thích: Tính toán độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm STDEVPA
Thống kê: Tính độ lệch tiêu chuẩn dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm STEYX
Thống kê: Trả về lỗi thông thường của giá trị y ước đoán cho mỗi giá trị x trong hồi quy
Hàm SUBSTITUTE
Văn bản: Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản
Hàm SUBTOTAL
Toán học và lượng giác: Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
Hàm SUM
Toán học và lượng giác: Thêm các đối số của nó
Hàm SUMIF
Toán học và lượng giác: Thêm các ô được xác định bởi một tiêu chí đã cho
Hàm sumifsExcel 2019Toán học và lượng giác: Thêm các ô trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí
Hàm SUMPRODUCT
Toán học và lượng giác: Trả về tổng tích của các cấu phần mảng tương ứng
Hàm SUMSQ
Toán học và lượng giác: Trả về tổng bình phương của các đối số
Hàm SUMX2MY2
Toán học và lượng giác: Trả về tổng chênh lệch bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Hàm SUMX2PY2
Toán học và lượng giác: Trả về tổng của tổng bình phương của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Hàm SUMXMY2
Toán học và lượng giác: Trả về tổng bình phương của các chênh lệch của các giá trị tương ứng trong hai mảng
Hàm SWITCHExcel 2016Lô-gic: Đánh giá một biểu thức dựa vào danh sách các giá trị và trả về kết quả tương ứng với giá trị khớp đầu tiên. Nếu không trùng khớp, có thể trả về một giá trị mặc định tùy chọn.
Hàm SYD
Tài chính: Trả về số khấu hao tổng cả năm của tài sản cho một kỳ hạn đã xác định
Hàm T
Văn    Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản
Hàm TAN
Toán học và lượng giác: Trả về tang của một số
Hàm TANH
Toán học và lượng giác: Trả về tang hyperbolic của một số
Hàm TBILLEQ
Tài chính: Trả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc
Hàm TBILLPRICE
Tài chính: Trả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc
Hàm TBILLYIELD
Tài chính: Trả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc
Hàm T.DISTExcel 2010Thống kê: Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Hàm T.DIST.2TExcel 2010Thống kê: Trả về Điểm Phần trăm (xác suất) cho phân bố t Student
Hàm T.DIST.RTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố t Student
Hàm TDIST
Tương thích: Trả về phân bố t Student
Hàm TEXT
Văn    Định dạng một số và chuyển đổi số đó thành văn bản
Hàm textjoinExcel 2019Văn bản: Kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi cũng như bao gồm dấu tách mà bạn chỉ định giữa từng giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản rỗng, hàm này sẽ ghép nối hiệu quả các dải ô.
Hàm TIME
Ngày tháng và thời gian: Trả về số tuần tự của một thời gian cụ thể
Hàm TIMEVALUE
Ngày tháng và thời gian: Chuyển đổi giờ trong mẫu văn bản thành số sê-ri
Hàm T.INVExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị t của phân bố t Student dưới dạng một hàm của xác suất và bậc tự do
Hàm T.INV.2TExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student
Hàm TINV
Tương thích: Trả về giá trị nghịch đảo của phân bố t Student
Hàm TODAY
Ngày và giờ: Trả về số tuần tự ngày của hôm nay
Hàm TRANSPOSE
Tham chiếu và tra cứu: Trả về hoán đổi của một mảng
Hàm TREND
Thống kê: Trả về các giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Hàm TRIM
Văn    Loại bỏ các khoảng trắng khỏi văn bản
Hàm TRIMMEAN
Thống kê: Trả về trung bình phần bên trong của tập dữ liệu
Hàm TRUE
Lô-gic: Trả về giá trị lô-gic TRUE
Hàm TRUNC
Toán học và lượng giác: Rút ngắn số thành số nguyên
Hàm T.TESTExcel 2010Thống kê: Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student
Hàm TTEST
Tương thích: Trả về xác suất gắn với kiểm tra t Student
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm TYPE
Thông tin: Trả về một số biểu thị loại dữ liệu của một giá trị

Bình luận