Các hàm Excel bắt đầu bằng U,V,W,X,Y,Z

Dưới đây là danh sách các hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái bắt đầu bằng chữ cái O, P, Q. Phiên bản Excel là phiên bản hàm đó bắt đầu hỗ trợ, những phiên bản trước đó hàm sẽ không khả dụng. Click vào từng bài để xem hướng dẫn sử dụng  

Các hàm Excel bắt đầu bằng U,V,W,X,Y,Z 1

Các hàm Excel bắt đầu bằng U,V,W,X,Y,Z

Tên hàmNăm phát hànhKiểu và mô tả
Hàm UNICHARExcel 2013Văn    Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho
Hàm UNICODEExcel 2013Văn bản: Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản
Hàm UNIQUEOffice 365Tham chiếu và tra cứu: Trả về danh sách các giá trị duy nhất trong một danh sách hoặc phạm vi
Hàm UPPER
Văn    Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa
Hàm VALUE
Văn bản: Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số
Hàm VAR
Tương thích: Ước tính phương sai dựa trên mẫu
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm VAR.PExcel 2010Thống kê: Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể
Hàm VAR.SExcel 2010Thống kê: Ước tính phương sai dựa trên mẫu
Hàm VARA
Thống kê: Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm VARP
Tương thích: Tính toán dung sai trên cơ sở toàn bộ tổng thể
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm VARPA
Thống kê: Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
Hàm VDB
Tài chính: Trả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần
Hàm VLOOKUP
Tham chiếu và tra cứu: Tra cứu trong cột thứ nhất của một mảng và di chuyển qua hàng để trả về giá trị của một ô
Hàm WEBSERVICEExcel 2013Web: Trả về dữ liệu từ một dịch vụ web.
 Hàm này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.
Hàm WEEKDAY
Ngày tháng và thời gian: Chuyển đổi số tuần tự thành một ngày của tuần
Hàm WEEKNUM
Ngày tháng và thời gian: Chuyển đổi số sê-ri thành một số biểu thị cho vị trí theo dạng số thức của một tuần trong một năm
Hàm WEIBULL
Tương thích: Tính phương sai dựa trên toàn bộ tổng thể, bao gồm số, văn bản và giá trị lô-gic
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm WEIBULL.DISTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố Weibull
Hàm WORKDAY
Ngày tháng và thời gian: Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau một số ngày làm việc đã xác định
Hàm WORKDAY.INTLExcel 2010Ngày tháng và thời gian: Trả về số tuần tự của ngày trước hay sau một số ngày làm việc được xác định bằng cách dùng các tham số để biểu thị những ngày nào và bao nhiêu ngày là ngày cuối tuần
Hàm XIRR
Tài chính: Trả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ
Hàm XLOOKUPOffice 365Tham chiếu và tra cứu: Tìm kiếm một phạm vi hoặc một mảng và trả về một mục tương ứng với khớp đầu tiên nó tìm thấy. Nếu khớp không tồn tại, thì XLOOKUP có thể trả về kết quả khớp gần nhất (xấp xỉ). 
Hàm XMATCHOffice 365Tham chiếu và tra cứu: Trả về vị trí tương đối của một mục trong một mảng hoặc phạm vi ô. 
Hàm XNPV
Tài chính: Trả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền mặt không nhất thiết phải theo định kỳ
Hàm XORExcel 2013Lô-gic: Trả về một OR riêng lô-gic của tất cả các đối số
Hàm YEAR
Ngày và giờ: Chuyển đổi một số tuần tự thành một năm
Hàm YEARFRAC
Ngày và giờ: Trả về phần của năm thể hiện cho số ngày trọn vẹn tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
Hàm YIELD
Tài chính: Trả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm YIELDDISC
Tài chính: Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán giảm giá; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc
Hàm YIELDMAT
Tài chính: Trả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Hàm Z.TESTExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z
Hàm ZTEST
Tương thích: Trả về giá trị xác suất một đầu của kiểm tra z
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Bình luận