Các hàm Excel bắt đầu bằng I, J, K

Dưới đây là danh sách các hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái bắt đầu bằng chữ cái I, J, K. Phiên bản Excel là phiên bản hàm đó bắt đầu hỗ trợ, những phiên bản trước đó hàm sẽ không khả dụng. Click vào từng bài để xem hướng dẫn sử dụng  

Các hàm Excel bắt đầu bằng J, J, K 1

Các hàm Excel bắt đầu bằng J, J, K

Tên hàmNăm phát hànhKiểu và mô tả
Hàm IF
Lô-gic    Xác định một phép kiểm tra lô-gic cần thực hiện
Hàm IFERROR
Lô-gic    Trả về một giá trị mà bạn xác định nếu một công thức đánh giá một lỗi, nếu không, trả về kết quả của công thức
Hàm IFNAExcel 2013Lô-gic: Trả về giá trị mà bạn xác định nếu biểu thức giải quyết thành #N/A, nếu không trả về kết quả của biểu thức
Hàm Ifs
Lô-gic: Kiểm tra xem có đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện hay không và trả về một giá trị tương ứng với điều kiện TRUE đầu tiên.
Hàm IMABS
Kỹ thuật: Trả về giá trị tuyệt đối (các mô-đun) của một số phức
Hàm IMAGINARY
Kỹ thuật: Chuyển đổi hệ số ảo thành số phức
Hàm IMARGUMENT
Kỹ thuật: Trả về theta tham đối, một góc được thể hiện bằng các radian
Hàm IMCONJUGATE
Kỹ thuật: Trả về số liên hợp của một số phức
Hàm IMCOS
Kỹ thuật: Trả về cosin của một số phức
Hàm IMCOSH
Kỹ thuật: Trả về cosin hyperbolic của một số phức
Excel 2013

Hàm IMCOT
Kỹ thuật: Trả về cotang của một số phức
Excel 2013

Hàm IMCSC
Kỹ thuật: Trả về cosec của một số phức
Excel 2013

Hàm IMCSCH
Kỹ thuật: Trả về cosec hyperbolic của một số phức
Excel 2013

Hàm IMDIV
Kỹ thuật: Trả về thương số của hai số phức
Hàm IMEXP
Kỹ thuật: Trả về số mũ của một số phức
Hàm IMLN
Kỹ thuật: Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số phức
Hàm IMLOG10
Kỹ thuật: Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số phức
Hàm IMLOG2
Kỹ thuật: Trả về lô-ga-rit cơ số 2 của một số phức
Hàm IMPOWER
Kỹ thuật: Trả về một số phức lũy thừa nguyên
Hàm IMPRODUCT
Kỹ thuật: Trả về tích của các số phức
Hàm IMREAL
Kỹ thuật: Trả về hệ số thực của một số phức
Hàm IMSECExcel 2013Kỹ thuật: Trả về sec của một số phức
Hàm IMSECHExcel 2013Kỹ thuật: Trả về sec hyperbolic của một số phức
Hàm IMSIN
Kỹ thuật: Trả về sin của một số phức
Hàm IMSINHExcel 2013Kỹ thuật: Trả về sin hyperbolic của một số phức
Hàm IMSQRT
Kỹ thuật: Trả về căn bậc hai của một số phức
Hàm IMSUB
Kỹ thuật: Trả về chênh lệch giữa hai số phức
Hàm IMSUM
Kỹ thuật: Trả về tổng của các số phức
Hàm IMTANExcel 2013Kỹ thuật: Trả về tang của một số phức
Hàm INDEX
Tham chiếu và tra cứu: Dùng một chỉ mục để chọn một giá trị từ một tham chiếu hoặc mảng
Hàm INDIRECT
Tham chiếu và tra cứu: Trả về một tham chiếu được biểu thị bởi một giá trị văn bản
Hàm INFO
Cung    Trả về thông tin về môi trường hoạt động hiện tại
 Hàm này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.
Hàm INT
Toán học và lượng giác: Làm tròn số xuống đến một số nguyên gần nhất
Hàm INTERCEPT
Thống kê: Trả về đoạn cắt của đường hồi quy tuyến tính
Hàm INTRATE
Tài chính: Trả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ
Hàm IPMT
Tài chính: Trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho
Hàm IRR
Tài chính: Trả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt
Hàm ISBLANK
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị trống
Hàm ISERR
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào ngoại trừ #N/A
Hàm ISERROR
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là bất kỳ lỗi nào
Hàm ISEVEN
Cung    Trả về TRUE nếu số là số chẵn
Hàm ISFORMULAExcel 2013Cung    Trả về TRUE nếu có một tham chiếu đến một ô có chứa một công thức
Hàm ISLOGICAL
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lô-gic
Hàm ISNA
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là một giá trị lỗi #N/A
Hàm ISNONTEXT
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị không phải là văn bản
Hàm ISNUMBER
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là số
Hàm ISODD
Thông tin: Trả về TRUE nếu số là số lẻ
Hàm ISREF
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là một tham chiếu
Hàm ISTEXT
Cung    Trả về TRUE nếu giá trị là văn bản
Hàm ISO.CEILINGExcel 2013Toán học và lượng giác: Trả về một số được làm tròn lên đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm ISOWEEKNUMExcel 2013Ngày và giờ    Trả về số của số tuần ISO của năm đối với một ngày đã cho
Hàm ISPMT
Tài chính: Tính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư
Hàm JIS
Văn bản:   Thay đổi các ký tự (một byte) nửa độ rộng trong chuỗi thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ
Hàm KURT
Thống kê: Trả về độ lồi của tập dữ liệu

Bình luận