Hàm Date trong Excel

Hàm Date trong Excel là hàm cơ bản nhất khi tính toán và làm việc với ngày trong Excel.Có thể bạn chưa biết, Excel không lưu trữ ngày, tháng dưới định dạng ngày tháng thông thường. Thay vào đó, Microsoft Excel lưu trữ ngày như một dãy số và đây là chính là nguyên ngân chính gây nhầm lẫn trong việc sử dụng ngày tháng trong Excel. Trong bài học này chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm Date trong Excel một cách hiệu quả nhất.

Cú pháp hàm DATE trong Excel

Những gì hàm DATE làm là trả về kết quả số cho một ngày cụ thể. Nó có công thức sau:

DATE(year, month, day)

Trong đó các tham số  như sau:

 • Year : Đối số năm. Excel diễn giải đối số năm theo hệ thống ngày được thiết lập trên máy tính của bạn. Theo mặc định, Microsoft Excel cho Windows sử dụng hệ thống 1900. Trong hệ thống ngày tháng này:
  • Nếu năm trong khoảng 1900 và 9999, chính giá trị đó được sử dụng trong năm. Ví dụ: = DATE (2015, 12, 31) trả về ngày 31 tháng 12 năm 2015.
  • Nếu năm trong khoảng giữa 0 và 1899, Excel tính năm bằng cách cộng thêm số được chỉ định vào năm 1900. Ví dụ: = DATE (100, 12, 15) trả về ngày 15 tháng 12 năm 2000 (1900 + 100).
  • Nếu năm nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 9999, hàm DATE sẽ trả về lỗi #NUM! 
  • Mẹo. Để tránh nhầm lẫn, luôn luôn ghi bốn chữ số của năm. Ví dụ: nếu bạn nhập “01” hoặc “1” vào đối số năm, hàm DATE sẽ trả về kết quả năm 1901.
 • Month: Số nguyên đại diện cho tháng trong năm từ 1 đến 12 (January đến 12 December).
  • Nếu tháng lớn hơn 12, Excel sẽ cộng số đó vào tháng 1 của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, 15, 5) trả về kết quả ngày 1 tháng 3 năm 2016 (ngày 5 tháng 1 năm 2015 cộng với 15 tháng).
  • Nếu tháng nhỏ hơn 1 (số không hoặc giá trị âm), Excel trừ đi số tháng đó và trừ thêm 1, kể từ tháng đầu tiên của năm được chỉ định. Ví dụ: = DATE (2015, -5, 1) trả lại ngày 1 tháng 7 năm 2014 (ngày 1 tháng 1 năm 2015 trừ đi 6 tháng).
 • Day một số nguyên tương ứng với ngày trong tháng, từ 1 đến 31.
  • Cũng như tháng, đối số ngày có thể được cung cấp như một số dương và âm, và Excel tính giá trị của nó dựa trên các nguyên tắc tương tự như mô tả ở trên.

Mẹo. Lúc đầu, việc cung cấp giá trị âm trong đối số tháng hoặc ngày của hàm DATE có vẻ như vô lý, nhưng trên thực tế nó trong một số trường hợp nó có thể trở nên khá hữu ích, ví dụ trong công thức phức tạp chuyển đổi tuần chẳng hạn

Hàm DATE khả dụng trong tất cả các phiên bản của Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, Excel 2007, 2003, XP, 2000 cũng như trong Excel 2016.

Sử dụng hàm Date trong Excel

Ví dụ 1 đơn giản

Chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng hàm Date từ những ví dụ đơn giản nhất các bạn nhé

= DATE (1989, 5, 15) – trả về kết quả ngày 15 tháng 5 năm 1989.

Thay vì chỉ định sẵn giá trị đại diện cho năm, tháng và ngày trực tiếp trong một công thức, bạn có thể nhận được một số hoặc tất cả các đối số từ kết quả của một hàm khác.

=DATE(YEAR(TODAY()), 1, 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của năm hiện tại.

=DATE(YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) trả về kết quả ngày đầu tiên của tháng hiện tại trong năm hiện tại.

Ví dụ 2. Hàm DATE lấy đối số từ ô khác

Hàm DATE rất hữu ích cho việc tính các ngày mà các giá trị năm, tháng và ngày được lấy từ ô khác. 

=DATE(G12,G11,G10)  trả về kết quả ngày, tháng , năm từ ô G12,G11,G10 


Ví dụ 3. Hàm DATE chuyển đổi một chuỗi văn bản thành một ngày

Khi các ngày được lưu trữ ở định dạng mà Microsoft Excel không nhận ra, ví dụ DDMMYYYY. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng DATE với các hàm khác để chuyển đổi một ngày được lưu trữ như là một chuỗi văn bản thành ngày:

=DATE(RIGHT(G14,4),MID(G14,3,2),LEFT(G14,2))


Ví dụ 4. Cộng và trừ ngày trong Excel

Như đã nhắc đến ở trên Microsoft Excel lưu trữ các ngày như là một chuỗi số và hoạt động trên những con số trong công thức và tính toán. Đó là lý do tại sao khi bạn muốn cộng hoặc trừ một số ngày vào / từ một ngày nhất định, bạn cần phải chuyển đổi ngày đó sang số thứ tự đầu tiên bằng cách sử dụng hàm DATE. Ví dụ:

Thêm ngày vào một ngày:

=DATE(2015,5,15)+15

Công thức cộng thêm 15 ngày cho ngày 15 tháng 5 năm 2015 và trả về kết quả ngày 30 tháng 5 năm 2015.

Trừ ngày kể từ ngày:

= DATE (2015, 5, 15)-15

Kết quả của công thức trên là ngày 30 tháng 4 năm 2015, tức là ngày 15 tháng 5 năm 2015 trừ đi 15 ngày.

Để trừ một ngày từ ngày hôm nay:

= TODAY()-DATE(1989,5,15)

Công thức tính số ngày nằm giữa ngày hiện tại và một ngày khác mà bạn chỉ định.

Nếu bạn cộng hoặc trừ hai ngày tháng được lưu trữ trong 2 ô, thì công thức đơn giản là =A1+B1 hoặc =A1-B1.

Bình luận