Cách dùng Hàm COUNTA đếm ô trong Excel

Cách đếm ô với COUNTA

Bạn có thể đã biết Excel có thể thực hiện các phép tính với các con số. Nhưng bạn có biết nó cũng có thể thực hiện các phép tính với các loại thông tin khác? Một trong những ví dụ đơn giản nhất về điều này là hàm COUNTA. COUNTA chỉ đơn giản xem xét một dải ô và cho bạn biết có bao nhiêu ô chứa dữ liệu. Nói cách khác, nó tìm kiếm các ô không trống. Điều này có thể hữu ích trong nhiều tình huống.

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng các hàm Excel, hãy xem bài học Các hàm trong hướng dẫn Công thức Excel của chúng mình. COUNTA hoạt động giống nhau trong tất cả các phiên bản Excel, cũng như các ứng dụng bảng tính khác như Google Trang tính.

Ví dụ của sử dụng hàm COUNTA

Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang sử dụng Excel để lập kế hoạch cho một sự kiện. Chúng tôi đã gửi lời mời đến mọi người và khi nhận được phản hồi của khách mời chúng tôi sẽ nhập Có hoặc Không vào cột C. Như bạn có thể thấy, cột C vẫn còn một số ô trống vì chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ mọi người.

Đếm phản hồi

Chúng tôi sẽ sử dụng COUNTA để xem có bao nhiêu người đã phản hồi. Trong ô F2, nhập dấu bằng (=), theo sau là COUNTA:

= COUNTA

Như với bất kỳ hàm nào, các đối số sẽ cần đặt trong dấu ngoặc đơn. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần một đối số: phạm vi ô mà chúng ta muốn COUNTA xem xét. Phạm vi của chúng tôi nằm trong ô C2: C86, nhưng chúng tôi thực sự có thể bao gồm một vài hàng bổ sung trong trường hợp chúng tôi quyết định mời thêm người vì vậy trong công thức chúng tôi sẽ tăng phạm vi ô lên (C2:C100)

=COUNTA(C2:C100)

Khi nhấn Enter, bạn sẽ thấy rằng chúng tôi đã nhận được 55 phản hồi. Đây là phần hay nhất: Chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật bảng tính này khi chúng tôi nhận được phản hồi và chức năng của chúng tôi sẽ tự động tính toán lại để đưa ra câu trả lời chính xác cho chúng tôi. Hãy thử nhập Có hoặc Không vào một số ô trống trong cột C và bạn sẽ thấy giá trị trong ô F2 thay đổi.

Đếm số người mời

Chúng tôi cũng có thể sử dụng COUNTA để tính tổng số người đã được mời. Trong ô F3, nhập hàm sau và nhấn Enter:

= COUNTA (A2: A100)

Bạn có thấy nó rất dễ không? Tất cả những gì chúng tôi phải làm là nhập một dải ô khác (A2: A100) và nó đếm tất cả các tên đầu tiên, cho chúng tôi câu trả lời là 85. Nếu bạn nhập thêm tên ở cuối bảng tính, Excel sẽ tự động tính toán lại giá trị này . Tuy nhiên, nếu bạn nhập bất kỳ thứ gì bên dưới hàng 100, bạn sẽ cần cập nhật phạm vi của mình để mọi người mới được đếm.

Câu hỏi test!

Bây giờ chúng ta có số câu trả lời trong ô F2 và tổng số lời mời trong ô F3. Sẽ rất tuyệt nếu tính toán tỷ lệ người đã phản hồi. Xem liệu bạn có thể viết công thức trong ô F4 để tính phần trăm không.

Hãy nhớ sử dụng tham chiếu ô; chúng tôi muốn công thức tính toán lại bất cứ khi nào chúng tôi cập nhật bảng tính.

Bình luận