Hàm CHOOSE trong Excel

Hàm Choose trong Excel là một trong những hàm Excel rất hữu ích và nó hữu ích hơn nữa khi kết hợp nó với các hàm khác mang lại một số lợi ích vô cùng tuyệt vời. Ở cấp độ cơ bản nhất, chúng ta sử dụng hàm Choose để nhận giá trị từ danh sách bằng cách chỉ định vị trí của giá trị đó. Trong bài học Excel dưới đây chúng mình sẽ cho các bạn thấy một số cách sử dụng hữu ích của Hàm CHOOSE trong Excel đồng thời trình bày về việc kết hợp hàm CHOOSE với các hàm khác như thế nào

Hàm Choose

Cái tên nói lên tất cả tên hàm Choose các bạn cũng đã thấy hàm có tên tiếng việt là lựa chọn, đúng như cái tên hàm Choose được tạo ra trong excel để trả về giá trị từ danh sách dựa trên vị trí đã chỉ định.

Cú pháp của hàm choose cũng khá đơn giản như sau:

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)

Cú pháp hàm CHOOSE có các đối số sau đây:

  • Index_num    Bắt buộc. Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.
    • Nếu index_num là 1, CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, CHOOSE trả về value2; v.v..
    • Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
    • Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.
  • Value1, value2, ...     Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.

Chú thích

Nếu index_num là mảng, mọi giá trị được đánh giá khi đánh giá CHOOSE

Các đối số giá trị cho CHOOSE có thể là tham chiếu phạm vi cũng như giá trị đơn lẻ.

Ví dụ, công thức:

=SUM(CHOOSE(2,A1:A10,B1:B10,C1:C10))

Hàm CHOOSE được đánh giá trước tiên, trả về tham chiếu B1:B10. Hàm SUM sau đó được đánh giá bằng cách dùng B1:B10, kết quả của hàm CHOOSE làm đối số. Sau đó công thức trở thành =SUM(B1:B10)

Cách sử dụng hàm Choose trong excel

Cách sử dụng hàm Choose đơn giản nhất

Trong các công việc thường ngày làm với excel hàm Choose ít khi được sử dụng. Nhưng số ít trường hợp chúng ta cũng cần phải dùng hàm để tìm kiếm một số thông tin của bảng dữ liệu, ví dụ dưới đây minh họa cho chức năng của hàm:

Hàm CHOOSE trong Excel 1

Ngay khi nhập xong hàm bạn sẽ nhận được giá trị mà hàm đã tìm kiếm trên bảng tính và trả về giá trị đúng của dữ liệu bạn cần tìm.

Đấy là chức năng cơ bản của hàm và trong thực tế làm việc với người excel người dùng thường kết hợp hàm để trả thực hiện công việc nâng cao hơn. 

Hàm Choose kết hợp với hàm Sum

Như chúng ta cũng đã biết ở trong bài trước hàm Sum là một hàm tính tổng các giá trị thường hay được áp dụng nhiều trong excel. Hàm SUm là một hàm khá thông dụng khi kết hợp cùng hàm Choose, hàm sum sẽ thực hiện được một công việc nâng cao hơn, xem ngay ví dụ dưới đây:

Hàm CHOOSE trong Excel 2

=SUM(CHOOSE(2;D2:D5;E2:E5))

Tính tổng tiền thu được từ bảng trên theo công thức hàm kết hợp thu được kết quả là 10500000.

Tính tổng số lượng đã bán các sản phẩm áp dụng công thức hàm như dưới đây:

=SUM(CHOOSE(1;D2:D5;E2:E5))

Hàm CHOOSE trong Excel 3

Hàm Choose kết hợp với hàm Countif 

Hàm Choose cũng thường được sử dụng  kết hợp với hàm đếm có điều kiện hàm Countif 

Ví dụ sử dụng sử dụng kết hợp hàm Choose với hàm Countif sau đây

Hàm CHOOSE trong Excel 4

Trên đây hàm choose chọn vùng điều kiện vùng để cho hàm countif đếm trong vùng điều kiện các giá trị cần tìm. Sau khi nhấn Enter trên bàn phím kết quả trả về 2.

Hàm Choose trong Excel luôn là hàm hỗ trợ đắc lực cho các hàm khác trong excel không chỉ riêng hai hàm trên mà còn kết hợp với rất nhiều các hàm khác làm các công việc hiệu quả. Để kết hợp như thế nào có lẽ các bạn phải tự tìm hiểu mà thôi. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận