Các hàm Excel bắt đầu bằng E, F, G, H

Dưới đây là danh sách các hàm trong Excel theo thứ tự chữ cái bắt đầu bằng chữ cái E, F, G, H. Phiên bản Excel là phiên bản hàm đó bắt đầu hỗ trợ, những phiên bản trước đó hàm sẽ không khả dụng. Click vào từng bài để xem hướng dẫn sử dụng 

Các hàm Excel bắt đầu bằng E, F, G, H 1

Các hàm Excel bắt đầu bằng E, F, G, H

Tên hàmNăm phát hànhKiểu và mô tả
Hàm EDATE
Ngày và giờ: Trả về số sê-ri của một ngày trước hoặc sau ngày bắt đầu một số tháng đã xác định
Hàm EFFECT
Tài chính: Trả về lãi suất hàng năm có hiệu lực
Hàm ENCODEURLExcel 2013Web: Trả về chuỗi mã URL
 Hàm này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.
Hàm EOMONTH
Ngày và giờ: Trả về số sê-ri của ngày cuối cùng trong tháng trước hoặc sau một số tháng cụ thể
Hàm ERF
Kỹ thuật: Trả về hàm lỗi
Hàm ERF.PRECISEExcel 2010Kỹ thuật: Trả về hàm lỗi
Hàm ERFC
Kỹ thuật: Trả về hàm lỗi bổ sung
Hàm ERFC.PRECISEExcel 2010Kỹ thuật: Trả về hàm ERF bổ sung được tích hợp giữa x và vô cực
Hàm ERROR.TYPE
Thông tin: Trả về một số tương ứng với một loại lỗi
Hàm EUROCONVERT
Bổ trợ và Tự động: Chuyển đổi một số thành đồng euro, chuyển đổi một số từ đồng euro thành một đồng tiền thành viên euro, hoặc chuyển đổi một số từ một đồng tiền thành viên euro thành một đồng tiền khác bằng cách dùng đồng euro làm trung gian (tam giác).
Hàm EVEN
Toán học và lượng giác: Làm tròn số lên đến một số nguyên chẵn gần nhất
Hàm EXACT
Văn bản: Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không
Hàm EXP
Toán học và lượng giác: Trả về e lũy thừa của một số đã cho
Hàm EXPON.DISTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố hàm mũ
Hàm EXPONDIST
Tương thích: Trả về phân bố hàm mũ
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm FACT
Toán học và lượng giác: Trả về thừa số của một số
Hàm FACTDOUBLE
Toán học và lượng giác: Trả về thừa số kép của một số
Hàm FALSE
Lô-gic: Trả về giá trị lô-gic FALSE
Hàm F.DISTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố xác suất F
Hàm FDIST
Tương thích: Trả về phân bố xác suất F
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm F.DIST.RTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố xác suất F
Hàm FILTEROffice 365Tham chiếu và tra cứu: Lọc một phạm vi dữ liệu dựa trên các tiêu chí bạn xác định
Hàm FILTERXMLExcel 2013Web: Trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng XPath đã xác định
 Hàm này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.
Hàm FIND, FINDB
Văn bản: Tìm giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)
Hàm F.INVExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm F.INV.RTExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm FINV
Thống kê: Trả về giá trị đảo của phân bố xác suất F
Hàm FISHER
Thống kê: Trả về chuyển đổi Fisher
Hàm FISHERINV
Thống kê: Trả về giá trị nghịch đảo của chuyển đổi Fisher
Hàm FIXED
Văn bản: Định dạng một số thành văn bản có số các chữ số thập phân cố định
Hàm FLOOR
Tương thích: Làm tròn số xuống, tiến tới không
 Trong Excel 2007 và Excel 2010, đây là một hàm Toán học và lượng giác.
Hàm FLOOR.MATHExcel 2013Toán học và lượng giác: Làm tròn số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa
Hàm FLOOR.PRECISE
Toán học và lượng giác: Làm tròn số thành số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất có nghĩa. Bất kể dấu của số, số sẽ được làm tròn lên.
Hàm FORECAST
Thống kê: Trả về một giá trị dọc theo một xu hướng tuyến tính
Trong Excel 2016, hàm này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của Hàm dự đoán mới nhưng
 hàm đó vẫn sẵn dùng để bảo đảm tính tương thích với các phiên bản trước.
Hàm FORECAST.ETSExcel 2016Thống kê    Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị (lịch sử) hiện có bằng cách sử dụng phiên bản AAA của giải thuật Liên tiến Hàm mũ (ETS)
Hàm FORECAST.ETS.CONFINTExcel 2016Thống kê    Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự báo tại một ngày đích được xác định
Hàm FORECAST.ETS.SEASONALITYExcel 2016Thống kê    Trả về chiều dài của mẫu hình lặp lại mà Excel phát hiện đối với chuỗi thời gian đã xác định
Hàm FORECAST.ETS.STATExcel 2016Thống kê    Trả về một giá trị thống kê là kết quả của quá trình dự báo chuỗi thời gian
Hàm FORECAST.LINEARExcel 2016Thống kê    Trả về giá trị tương lai dựa trên các giá trị hiện có
Hàm FORMULATEXTExcel 2013Tham chiếu và tra cứu: Trả về công thức với tham chiếu đã cho dưới dạng văn bản
Hàm FREQUENCY
Thống kê: Trả về phân bố tần suất dưới dạng một mảng dọc
Hàm F.TESTExcel 2010Thống kê: Trả về kết quả của kiểm tra F-test
Hàm FTEST
Tính tương thích: Trả về kết quả của kiểm tra F-test
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm FV
Tài chính: Trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Hàm FVSCHEDULE
Tài chính: Trả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp
Hàm GAMMAExcel 2013Thống kê    Trả về giá trị hàm Gamma
Hàm GAMMA.DISTExcel 2010Thống kê: Trả về phân bố gamma
Hàm GAMMADIST
Tương thích: Trả về phân bố gamma
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm GAMMA.INVExcel 2010Thống kê: Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
Hàm GAMMAINV
Tương thích: Trả về giá trị đảo của phân bố lũy tích gamma
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.
Hàm GAMMALN
Thống kê: Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Hàm GAMMALN.PRECISEExcel 2010Thống kê: Trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)
Hàm GAUSSExcel 2013Thống kê: Trả về 0,5 thấp hơn phân bố lũy tích thường chuẩn hóa
Hàm GCD
Toán học và lượng giác: Trả về ước số chung lớn nhất
Hàm GEOMEAN
Thống kê: Trả về trung bình hình học
Hàm GESTEP
Kỹ thuật: Kiểm tra xem một số có lớn hơn một giá trị ngưỡng hay không
Hàm GETPIVOTDATA
Tra cứu và tham chiếu: Trả về dữ liệu được lưu trữ trong báo cáo PivotTable
Hàm GROWTH
Thống kê: Trả về các giá trị dọc theo xu hướng hàm mũ
Hàm HARMEAN
Thống kê: Trả về trung bình điều hòa
Hàm HEX2BIN
Kỹ thuật: Chuyển đổi một số thập lục phân thành nhị phân
Hàm HEX2DEC
Kỹ thuật: Chuyển đổi một số thập lục phân thành thập phân
Hàm HEX2OCT
Kỹ thuật: Chuyển đổi một số thập lục phân thành bát phân
Hàm HLOOKUP
Tham chiếu và tra cứu: Tra cứu trong hàng trên cùng của một mảng và trả về giá trị của ô được chỉ báo
Hàm HOUR
Ngày và giờ: Chuyển đổi một số sê-ri thành một giờ
Hàm HYPERLINK
Tham chiếu và tra cứu: Tạo một lối tắt hoặc bước nhảy để mở một tài liệu lưu giữ trên một máy chủ mạng, mạng nội bộ, hoặc Internet
Hàm HYPGEOM.DIST
Thống kê: Trả về phân bố siêu bội
Hàm HYPGEOMDIST
Tương thích: Trả về phân bố siêu bội
 Trong Excel 2007, đây là một hàm Thống kê.

Bình luận