Lớp SpringLayout trong Java Swing

Lớp SpringLayout đặt vị trí các con của Container liên kết với nó tuân theo một tập hợp các ràng buộc.

Cú pháp để khai báo lớp javax.swing.SpringLayout là

public class SpringLayout
   extends Object
      implements LayoutManager2

Lớp này có SpringLayout() constructor để tạo một SpringLayout mới.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.lang.Object

Lớp SpringLayout bao gồm các trường sau:

  • static String BASELINE: Xác định baseline của một thành phần.
  • static String EAST: Xác định cạnh phải của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String HEIGHT: Xác định chiều cao của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String HORIZONTAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh ngang của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String NORTH: Xác định cạnh trên của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String SOUTH: Xác định cạnh dưới của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String VERTICAL_CENTER: Xác định sự căn chỉnh dọc của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String WEST: Xác định cạnh trái của hình chữ nhật bao của một thành phần.
  • static String WIDTH: Xác định độ rộng của hình chữ nhật bao của một thành phần.

Ví dụ lớp SpringLayout

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingLayoutDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingLayoutDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo();  
      swingLayoutDemo.showSpringLayoutDemo();       
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showSpringLayoutDemo(){


      headerLabel.setText("Layout in action: SpringLayout");   
      SpringLayout layout = new SpringLayout();


      JPanel panel = new JPanel();
      panel.setLayout(layout);
      JLabel label = new JLabel("Enter Name: ");
      JTextField textField = new JTextField("", 15);
      panel.add(label);
      panel.add(textField);


      layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, label,5,
         SpringLayout.WEST, controlPanel);
      layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, label,5,
         SpringLayout.NORTH, controlPanel);
      layout.putConstraint(SpringLayout.WEST, textField,5,
         SpringLayout.EAST, label);
      layout.putConstraint(SpringLayout.NORTH, textField,5,
         SpringLayout.NORTH, controlPanel);
      layout.putConstraint(SpringLayout.EAST, panel,5,
         SpringLayout.EAST, textField);
      layout.putConstraint(SpringLayout.SOUTH, panel,5,
         SpringLayout.SOUTH, textField);
      controlPanel.add(panel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   } 
}

Bình luận