Lớp JFrame trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó.

Khi xem xét về Container, bạn cần chú ý các điểm sau:

  • Các lớp con của Container được gọi là Container. Một số ví dụ về các lớp con của Container là JPanel, JFrame và JWindow.
  • Container chỉ có thể thêm Component vào chính nó.
  • Một layout mặc định có mặt trong mỗi container. Layout này có thể bị ghi đè bởi sử dụng phương thức setLayout().

Chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về JFrame. Lớp JFrame là một phiên bản kế thừa từ java.awt.Frame mà bổ sung các hỗ trợ cho cấu trúc thành phần JFC/Swing.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JFrame là:

public class JFrame
   extends Frame
      implements WindowConstants, Accessible, RootPaneContainer

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.awt.Frame
  • java.awt.Window
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JFrame này có các constructor sau:

1. JFrame(): Xây dựng một Frame mới, ban đầu là không nhìn thấy (invisible).

2. JFrame(GraphicsConfiguration gc): Tạo một Frame trong GraphicsConfiguration đã cho của một thiết bị màn hình và một title trống.

3. JFrame(String title): Tạo một Frame mới, ban đầu là không nhìn thấy (invisible) với title đã cho.

4. JFrame(String title, GraphicsConfiguration gc): Tạo một Frame với title đã cho và GraphicsConfiguration đã cho của một thiết bị màn hình.

Chương trình ví dụ về lớp JFrame trong Java Swing

SwingContainerDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingContainerDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingContainerDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingContainerDemo  swingContainerDemo = new SwingContainerDemo();  
      swingContainerDemo.showJFrameDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);        
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    


      statusLabel.setSize(350,100);


      msglabel = new JLabel("Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing.", JLabel.CENTER);


      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showJFrameDemo(){
      headerLabel.setText("Container in action: JFrame");   


      final JFrame frame = new JFrame();
      frame.setSize(300, 300);
      frame.setLayout(new FlowLayout());       
      frame.add(msglabel);
      frame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            frame.dispose();
         }        
      });    
      JButton okButton = new JButton("Open a Frame");
      okButton.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            statusLabel.setText("Mot Frame duoc hien thi toi nguoi dung.");
            frame.setVisible(true);
         }
      });
      controlPanel.add(okButton);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }
}


Bình luận