Lớp JMenuItem trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JMenuItem biểu diễn item thực sự trong một menu. Tất cả item trong một menu nên kế thừa từ lớp JMenuItem, hoặc một trong các lớp con của nó.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JMenuItem là:

public class JMenuItem
   extends AbstractButton
      implements Accessible, MenuElement

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • javax.swing.JAbstractButton
  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JMenuItem gồm các constructor sau:

1. JMenuItem(): Tạo một JMenuItem không có text hoặc icon.

2. JMenuItem(Action a): Tạo một JMenuItem có các thuộc tính được nhận từ Action đã cho.

3. JMenuItem(Icon icon): Tạo một JMenuItem với icon đã cho.

4. JMenuItem(String text): Tạo một JMenuItem với text đã cho.

5. JMenuItem(String text, Icon icon): Tạo một JMenuItem với text và icon đã cho.

6. JMenuItem(String text, int mnemonic): Tạo một JMenuItem với text đã cho và mnemonic.

Chương trình ví dụ lớp JMenuItem

SwingMenuDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;


public class SwingMenuDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel; 


   public SwingMenuDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingMenuDemo  swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();     
      swingMenuDemo.showMenuDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showMenuDemo(){
      //tao mot menu bar
      final JMenuBar menuBar = new JMenuBar();


      //tao cac menu
      JMenu fileMenu = new JMenu("File");
      JMenu editMenu = new JMenu("Edit"); 
      final JMenu aboutMenu = new JMenu("About");
      final JMenu linkMenu = new JMenu("Links");


      //tao cac item
      JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New");
      newMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
      newMenuItem.setActionCommand("New");


      JMenuItem openMenuItem = new JMenuItem("Open");
      openMenuItem.setActionCommand("Open");


      JMenuItem saveMenuItem = new JMenuItem("Save");
      saveMenuItem.setActionCommand("Save");


      JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Exit");
      exitMenuItem.setActionCommand("Exit");


      JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
      cutMenuItem.setActionCommand("Cut");


      JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
      copyMenuItem.setActionCommand("Copy");


      JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
      pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");


      MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();


      newMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      openMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      saveMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      exitMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);


      final JCheckBoxMenuItem showWindowMenu = 
         new JCheckBoxMenuItem("Show About", true);
      showWindowMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(showWindowMenu.getState()){
               menuBar.add(aboutMenu);
            }else{
               menuBar.remove(aboutMenu);
            }
         }
      });


      final JRadioButtonMenuItem showLinksMenu = 
         new JRadioButtonMenuItem("Show Links", true);
      showLinksMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(menuBar.getMenu(3)!= null){
               menuBar.remove(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }else{                   
               menuBar.add(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }
         }
      });


      //them item toi cac menu
      fileMenu.add(newMenuItem);
      fileMenu.add(openMenuItem);
      fileMenu.add(saveMenuItem);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showWindowMenu);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showLinksMenu);       
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(exitMenuItem);        
      editMenu.add(cutMenuItem);
      editMenu.add(copyMenuItem);
      editMenu.add(pasteMenuItem);


      //them menu toi menubar
      menuBar.add(fileMenu);
      menuBar.add(editMenu);
      menuBar.add(aboutMenu);       
      menuBar.add(linkMenu);


      //them menubar toi frame
      mainFrame.setJMenuBar(menuBar);
      mainFrame.setVisible(true);     
   }


   class MenuItemListener implements ActionListener {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {            
         statusLabel.setText(e.getActionCommand() 
         + " JMenuItem clicked.");
      }    
   }
}

Bình luận