Lớp JTextArea trong Java Swing

Lớp JTextArea được sử dụng để tạo một khu vực dành cho text. Nó là một khu vực gồm nhiều dòng và chỉ hiển thị thuần text. Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JTextArea:

public class JTextArea
   extends JTextComponent

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • javax.swing.text.JTextComponent
  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Các constructor của lớp JTextArea trong Java Swing

JTextArea(): Tạo một TextArea mới.

JTextArea(String s): Tạo một TextArea mới với text đã cho.

JTextArea(int row, int column): Tạo một TextArea trống, mới với số hàng và cột đã cho.

JTextArea(String s, int row, int column): Tạo một TextArea mới với text, số hàng và cột đã cho.

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp JTextArea trong Java Swing

1. public void setRows(int rows): Được sử dụng để thiết lập số hàng đã cho.

2. public void setColumns(int cols): Được sử dụng để thiết lập số cột đã cho.

3. public void setFont(Font f): Được sử dụng để thiết lập font đã cho.

4. public void insert(String s, int position): Được sử dụng để chèn text vào vị trí đã cho.

5. public void append(String s): Được sử dụng để phụ thêm text đã cho vào cuối tài liệu.

Chương trình ví dụ đơn giản đầu tiên về lớp JTextArea

import java.awt.Color;  
import javax.swing.*;  


public class TArea {  
    JTextArea area;  
    JFrame f;  
    TArea(){  
    f=new JFrame();  


    area=new JTextArea(300,300);  
    area.setBounds(10,30,300,300);  


    area.setBackground(Color.black);  
    area.setForeground(Color.white);  


    f.add(area);  


    f.setSize(400,400);  
    f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
}  
    public static void main(String[] args) {  
        new TArea();  
    }  
}  

Chương trình ví dụ khác về lớp JTextArea

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingControlDemo {


   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;


   public SwingControlDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingControlDemo  swingControlDemo = new SwingControlDemo();      
      swingControlDemo.showTextAreaDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);        
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    


      statusLabel.setSize(350,100);


      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showTextAreaDemo(){
      headerLabel.setText("Control in action: JTextArea"); 


      JLabel  commentlabel= new JLabel("Comments: ", JLabel.RIGHT);


      final JTextArea commentTextArea = 
         new JTextArea("This is a Swing tutorial "
         +"to make GUI application in Java.",5,20);


      JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(commentTextArea);    


      JButton showButton = new JButton("Show");


      showButton.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {     
            statusLabel.setText( commentTextArea.getText());        
         }
      }); 


      controlPanel.add(commentlabel);
      controlPanel.add(scrollPane);        
      controlPanel.add(showButton);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }
}

Bình luận