Cách tạo Executable Jar File

Jar (Java Archive) Tool của JDK cung cấp phương tiện để tạo jar file có thể thực thi. Một jar file có thể thực thi gọi phương thức chính của lớp nếu bạn nhấn đúp chuột vào đó. Để tạo một jar file có thể thực thi, bạn cần tạo .mf file, còn được biết như là manifest file.

Tạo manifest file

Để tạo manifest file, bạn cần viết Main-Class, sau đó là dấu hai chấm, khoảng trống, tên lớp và cuối cùng là nhấn Enter. Trong ví dụ sau, tên lớp là First.

myfile.mf

Main-Class: First

Ghi chú: Trong mf file, dòng mới newline (dòng mới) phải theo sau tên lớp.

Tạo jar file có thể thực thi bởi sử dụng jar tool

Jar tool cung cấp nhiều switch, một trong số đó là:

  • -c tạo archive file mới
  • -v hiển thị nguồn được include và được extract trên đầu ra chuẩn standard output.
  • -m bao thông tin manifest từ mf file đã cho.
  • -f xác định tên của archive file.
  • -x extract file từ archive file.

Bây giờ, chúng ta cùng viết code để tạo jar file có thể thực thi bởi sử dụng mf file. Bạn cần viết jar, sau đó là các switch, sau đó mf_file, jar_file và cuối cùng là .classfile, như trong ví dụ sau:

jar -cvmf myfile.mf myjar.jar First.class  

Hình sau minh họa điều này:

Bây giờ, phần lệnh trên sẽ tạo jar file có thể thực thi. Nếu bạn kích đúp chuột trên nó, nó sẽ gọi phương thức chính của lớp First.

Giả sử bạn đã tạo bất cứ ứng dụng trên window nào bởi sử dụng AWT hoặc SWING. Nếu bạn chưa tạo, bạn có thể sử dụng phần code sau:

First.java

import javax.swing.*;    
public class First{    
First(){    
JFrame f=new JFrame();    


JButton b=new JButton("click");    
b.setBounds(130,100,100, 40);    


f.add(b);    


f.setSize(300,400);    
f.setLayout(null);    
f.setVisible(true);    


f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);    
}    
public static void main(String[] args) {    
    new First();    
}    
}    

Bình luận