Event Listener trong Java Swing

Event Listener biểu diễn các giao diện chịu trách nhiệm xử lý các sự kiện. Java cung cấp các lớp Event Listener đa dạng, nhưng trong chương này chúng ta chỉ tập trung vào các lớp mà thường xuyên được sử dụng. Mỗi phương thức của một Event Listener có một tham số đơn là một đối tượng mà là lớp con của lớp EventObject.

EventListener Interface là một marker interface mà mỗi listener phải kế thừa. Lớp này được định nghĩa trong java.util package.

Cú pháp để khai báo java.util.EventListener Interface là:

public interface EventListener

Các Event Listener Interface trong Java Swing

Bảng dưới liệt kê một số Event Listener được sử dụng phổ biến:

STTLớp & Miêu tả
1ActionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận action event

2ComponentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận component event

3ItemListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận item event

4KeyListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận key event

5MouseListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse event

6WindowListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận window event

7AdjustmentListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận adjusmtent event

8ContainerListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận container event

9MouseMotionListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận mouse motion event

10FocusListener Interface

Interface này được sử dụng để nhận focus event

Bình luận