Lớp JTable trong Java Swing

Lớp JTable được sử dụng để hiển thị dữ liệu trên các ô của bảng hai chiều. Các constructor được sử dụng phổ biến của lớp JTable là:

1. JTable(): Tạo một bảng với các ô trống.

2. JTable(Object[][] rows, Object[] columns): Tạo một bảng với dữ liệu đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp JTable trong Java Swing

import javax.swing.*;  
public class MyTable {  
    JFrame f;  
MyTable(){  
    f=new JFrame();  


    String data[][]={ {"101","Amit","670000"},  
              {"102","Jai","780000"},  
                          {"101","Sachin","700000"}};  
    String column[]={"ID","NAME","SALARY"};  


    JTable jt=new JTable(data,column);  
    jt.setBounds(30,40,200,300);  


    JScrollPane sp=new JScrollPane(jt);  
    f.add(sp);  


    f.setSize(300,400);  
//  f.setLayout(null);  
    f.setVisible(true);  
}  
public static void main(String[] args) {  
    new MyTable();  
}  
}  

Bình luận