Lớp JPopupMenu trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JPopupMenu biểu diễn một menu mà có thể được popup một cách động tại một vị trí đã cho bên trong một thành phần.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JPopupMenu là:

public class JPopupMenu
   extends JComponent
      implements Accessible, MenuElement

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JPopupMenu gồm các constructor sau:

JPopupMenu(): Xây dựng một JPopupMenu không có "invoker".

JPopupMenu(String label): Xây dựng một JPopupMenu với title đã cho.

Chương trình ví dụ lớp JPopupMenu

SwingMenuDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;


public class SwingMenuDemo {
private JFrame mainFrame;
private JLabel headerLabel;
private JLabel statusLabel;
private JPanel controlPanel; 


public SwingMenuDemo(){
prepareGUI();
}


public static void main(String[] args){
SwingMenuDemo  swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();
swingMenuDemo.showPopupMenuDemo();
}


private void prepareGUI(){
mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
mainFrame.setSize(400,400);
mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);
statusLabel.setSize(350,100);
mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
System.exit(0);
}
});
controlPanel = new JPanel();
controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


mainFrame.add(headerLabel);
mainFrame.add(controlPanel);
mainFrame.add(statusLabel);
mainFrame.setVisible(true);  
}


private void showPopupMenuDemo(){


final JPopupMenu editMenu = new JPopupMenu("Edit"); 
JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
cutMenuItem.setActionCommand("Cut");
JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
copyMenuItem.setActionCommand("Copy");


JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");


MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();


cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);


editMenu.add(cutMenuItem);
editMenu.add(copyMenuItem);
editMenu.add(pasteMenuItem);
mainFrame.addMouseListener(new MouseAdapter() {
public void mouseClicked(MouseEvent e) {


editMenu.show(mainFrame, e.getX(), e.getY());
}


});
mainFrame.add(editMenu); 
mainFrame.setVisible(true);
}
}

Bình luận