Lớp JWindow trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó.

Khi xem xét về Container, bạn cần chú ý các điểm sau:

  • Các lớp con của Container được gọi là Container. Một số ví dụ về các lớp con của Container là JPanel, JFrame và JWindow.
  • Container chỉ có thể thêm Component vào chính nó.
  • Một layout mặc định có mặt trong mỗi container. Layout này có thể bị ghi đè bởi sử dụng phương thức setLayout().

Chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về JWindow. Lớp JWindow là một container mà có thể được hiển thị nhưng không có thanh tiêu đề hoặc các nút quản lý cửa sổ.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JWindow là:

public class JWindow
   extends Window
      implements Accessible, RootPaneContainer

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.awt.Window
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JWindow có các constructor sau:

1. JWindow(): Tạo một window mà không xác định khung sở hữu nó (owner frame).

2. JWindow(Frame owner): Tạo một window với owner frame đã cho.

3. JWindow(GraphicsConfiguration gc): Tạo một window với GraphicsConfiguration đã cho của một thiết bị màn hình.

4. JWindow(Window owner): Tạo một window với cửa sổ sở hữu nó đã cho (owner window).

5. JWindow(Window owner, GraphicsConfiguration gc): Tạo một window với cửa sổ sở hữu nó đã cho (owner window) và GraphicsConfiguration đã cho của một thiết bị màn hình.

Chương trình ví dụ về lớp JWindow

SwingContainerDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingContainerDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingContainerDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingContainerDemo  swingContainerDemo = new SwingContainerDemo();  
      swingContainerDemo.showJWindowDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);        
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    


      statusLabel.setSize(350,100);


      msglabel = new JLabel("Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing."
         , JLabel.CENTER);


      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showJWindowDemo(){
      headerLabel.setText("Container in action: JWindow");   
      final MessageWindow window = new MessageWindow(mainFrame, "Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing.");


      JButton okButton = new JButton("Open a Window");
      okButton.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            window.setVisible(true);
            statusLabel.setText("Mot Window duoc hien thi toi nguoi dung."); 
         }
      });
      controlPanel.add(okButton);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   class MessageWindow extends JWindow{
      private String message; 


      public MessageWindow(JFrame parent, String 
         message) { 
         super(parent);               
         this.message = message; 
         setSize(300, 300);       
         setLocationRelativeTo(parent);         
      }


      public void paint(Graphics g) 
      { 
         super.paint(g);
         g.drawRect(0,0,getSize().width - 1,getSize().height - 1); 
         g.drawString(message,50,150); 
      } 
   }
}

Bình luận