Lớp JScrollBar trong Java Swing

Lớp JScrollBar là một trình triển khai của thanh cuốn scrollbar.

Dưới đây là cú pháp khai báo của lớp javax.swing.JScrollBar:

public class JScrollBar
   extends JComponent
      implements Adjustable, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.lang.Object

Lớp JScrollbar bao gồm các trường sau:

  • protected int blockIncrement
  • protected BoundedRangeModel model: Đây là model biểu diễn giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, phạm vi và giá trị hiện tại của scrollbar.
  • protected int orientation
  • protected int unitIncrement

Các constructor của lớp JScrollBar trong Java Swing

JScrollBar(): Tạo một thanh cuốn scrollbar theo chiều dọc với các giá trị khởi tạo ban đầu.

JScrollBar(int orientation): Tạo một thanh cuốn scrollbar với hướng orientation đã cho và các giá trị khởi tạo ban đầu.

JScrollBar(int orientation, int value, int extent, int min, int max): Tạo một thanh cuốn scrollbar với hướng orientation, giá trị value, phạm vi extent, minium và maximum.

Các phương thức của lớp JScrollBar trong Java Swing

STTPhương thức & Miêu tả
1void removeAdjustmentListener(AdjustmentListener l)

Xóa một AdjustmentEvent listener

2void setBlockIncrement(int blockIncrement)

Thiết lập thuộc tính blockIncrement

3void setEnabled(boolean x)

Kích hoạt thành phần để mà vị trí nút bấm có thể được thay đổi

4void setMaximum(int maximum)

Thiết lập thuộc tính maximum của model

5void setMinimum(int minimum)

Thiết lập thuộc tính minimum của model

6void setModel(BoundedRangeModel newModel)

Thiết lập model mà xử lý 4 thành phần cơ bản của scrollbar là: minimum, maximum, value, extent

7void setOrientation(int orientation)

Thiết lập hướng orientation của scrollbar là VERTICAL hoặc HORIZONTAL

8void setUI(ScrollBarUI ui)

Thiết lập đối tượng L&F mà truyền thành phần này

9void setUnitIncrement(int unitIncrement)

Thiết lập thuộc tính unitIncrement

10void setValue(int value)

Thiết lập giá trị value của scrollbar

11void setValueIsAdjusting(boolean b)

Thiết lập thuộc tính valueIsAdjusting của model

12void setValues(int newValue, int newExtent, int newMin, int newMax)

Thiết lập 4 thuộc tính BoundedRangeModel sau khi ép buộc các tham số tuân theo các ràng buộc thông thường

13void setVisibleAmount(int extent)

Thiết lập thuộc tính extent của model

14void updateUI()

Ghi đè phương thức JComponent.updateUI

15void addAdjustmentListener(AdjustmentListener l)

Thêm một AdjustmentListener

16protected void fireAdjustmentValueChanged(int id, int type, int value)

Thông báo cho listener rằng mô hình của scrollbar đã thay đổi

17int getBlockIncrement(int direction)

Trả về lượng để thay đổi giá trị của scrollbar, đã được cung cấp một yêu cầu (thường là "page")

18int getMaximum()

Giá trị mở rộng lớn nhất của scrollbar

19Dimension getMaximumSize()

Scrollbar là linh động theo trục cuốn của nó và cứng nhắc với trục khác

20BoundedRangeModel getModel()

Trả về data model mà xử lý 4 thuộc tính nền tảng của scrollbar: minimum, maximum, value, extent.

Chương trình ví dụ lớp JScrollBar

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingControlDemo {


   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;


   public SwingControlDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingControlDemo  swingControlDemo = new SwingControlDemo();      
      swingControlDemo.showScrollbarDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);        
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    


      statusLabel.setSize(350,100);


      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


  private void showScrollbarDemo(){                                       
      headerLabel.setText("Control in action: JScrollbar"); 


      final JScrollBar horizontalScroller = 
         new JScrollBar(JScrollBar.HORIZONTAL);
      final JScrollBar verticalScroller = new JScrollBar();
      verticalScroller.setOrientation(JScrollBar.VERTICAL);
      horizontalScroller.setMaximum (100);
      horizontalScroller.setMinimum (1);
      verticalScroller.setMaximum (100);
      verticalScroller.setMinimum (1);


      horizontalScroller.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {


         @Override
         public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
            statusLabel.setText("Horozontal: "
               +horizontalScroller.getValue() 
               +" ,Vertical: "
               + verticalScroller.getValue());
            }
      });


      verticalScroller.addAdjustmentListener(new AdjustmentListener() {


            @Override
            public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
               statusLabel.setText("Horozontal: "
               +horizontalScroller.getValue() 
               +" ,Vertical: "+ verticalScroller.getValue());
            }
         });


      controlPanel.add(horizontalScroller);
      controlPanel.add(verticalScroller);


      mainFrame.setVisible(true);  
   } 
}


Bình luận