Lớp JMenu trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JMenu biểu diễn thành phần pull-down menu mà được triển khai từ một thanh trình đơn.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JMenu là:

public class JMenu
   extends JMenuItem
      implements Accessible, MenuElement

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • javax.swing.JAbstractButton
  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JMenu này có trường protected JMenu.WinListener popupListener.

Các constructor của lớp JMenu

1. JMenu(): Xây dựng một JMenu mới không có text.

2. JMenu(Action a): Xây dựng một menu có các thuộc tính được nhận từ Action đã cho.

3. JMenu(String s): Xây dựng một JMenu mới với chuỗi s đã cho (như là text của nó).

4. JMenu(String s, boolean b): Xây dựng một JMenu mới với chuỗi s đã cho (như là text của nó) và một giá trị boolean để xác định có hay không một tear-off menu.

Chương trình ví dụ lớp JMenu

SwingMenuDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;


public class SwingMenuDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel; 


   public SwingMenuDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingMenuDemo  swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();     
      swingMenuDemo.showMenuDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showMenuDemo(){
      //tao mot menu bar
      final JMenuBar menuBar = new JMenuBar();


      //tao cac menu
      JMenu fileMenu = new JMenu("File");
      JMenu editMenu = new JMenu("Edit"); 
      final JMenu aboutMenu = new JMenu("About");
      final JMenu linkMenu = new JMenu("Links");


      //tao cac item
      JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New");
      newMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
      newMenuItem.setActionCommand("New");


      JMenuItem openMenuItem = new JMenuItem("Open");
      openMenuItem.setActionCommand("Open");


      JMenuItem saveMenuItem = new JMenuItem("Save");
      saveMenuItem.setActionCommand("Save");


      JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Exit");
      exitMenuItem.setActionCommand("Exit");


      JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
      cutMenuItem.setActionCommand("Cut");


      JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
      copyMenuItem.setActionCommand("Copy");


      JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
      pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");


      MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();


      newMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      openMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      saveMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      exitMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);


      final JCheckBoxMenuItem showWindowMenu = 
         new JCheckBoxMenuItem("Show About", true);
      showWindowMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(showWindowMenu.getState()){
               menuBar.add(aboutMenu);
            }else{
               menuBar.remove(aboutMenu);
            }
         }
      });


      final JRadioButtonMenuItem showLinksMenu = 
         new JRadioButtonMenuItem("Show Links", true);
      showLinksMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(menuBar.getMenu(3)!= null){
               menuBar.remove(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }else{                   
               menuBar.add(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }
         }
      });


      //them cac item toi cac menu
      fileMenu.add(newMenuItem);
      fileMenu.add(openMenuItem);
      fileMenu.add(saveMenuItem);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showWindowMenu);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showLinksMenu);       
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(exitMenuItem);        
      editMenu.add(cutMenuItem);
      editMenu.add(copyMenuItem);
      editMenu.add(pasteMenuItem);


      //them menu toi menubar
      menuBar.add(fileMenu);
      menuBar.add(editMenu);
      menuBar.add(aboutMenu);       
      menuBar.add(linkMenu);


      //them menubar toi frame
      mainFrame.setJMenuBar(menuBar);
      mainFrame.setVisible(true);     
   }


   class MenuItemListener implements ActionListener {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {            
         statusLabel.setText(e.getActionCommand() 
         + " JMenuItem clicked.");
      }    
   }
}

Bình luận