Lớp GridBagLayout trong Java Swing

GridBagLayout là một lớp quản lý layout linh động. Đối tượng của GridBagLayout căn chỉnh các thành phần theo chiều dọc, ngang hoặc theo baseline của chúng mà không yêu cầu các thành phần phải có cùng kích cỡ.

Cú pháp khai báo cho lớp java.awt.GridBagLayout là:

public class GridBagLayout
   extends Object
      implements LayoutManager2, Serializable

Lớp GridBagLayout có GridBagLayout() constructor để tạo một GridBag Layout.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.lang.Object

Lớp GridBagLayout này gồm các trường sau:

  • static int DEFAULT_SIZE: Chỉ kích cỡ từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.
  • static int PREFERRED_SIZE: Chỉ kích cỡ được ưu tiên từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

Ví dụ về lớp GridBagLayout

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingLayoutDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingLayoutDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo();  
      swingLayoutDemo.showGridBagLayoutDemo();       
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showGridBagLayoutDemo(){
      headerLabel.setText("Layout in action: GridBagLayout");      


      JPanel panel = new JPanel();
      panel.setBackground(Color.darkGray);
      panel.setSize(300,300);
      GridBagLayout layout = new GridBagLayout();


      panel.setLayout(layout);        
      GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();


      gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
      gbc.gridx = 0;
      gbc.gridy = 0;
      panel.add(new JButton("Button 1"),gbc);


      gbc.gridx = 1;
      gbc.gridy = 0;
      panel.add(new JButton("Button 2"),gbc); 


      gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
      gbc.ipady = 20;   
      gbc.gridx = 0;
      gbc.gridy = 1;
      panel.add(new JButton("Button 3"),gbc); 


      gbc.gridx = 1;
      gbc.gridy = 1;       
      panel.add(new JButton("Button 4"),gbc);  


      gbc.gridx = 0;
      gbc.gridy = 2;      
      gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
      gbc.gridwidth = 2;
      panel.add(new JButton("Button 5"),gbc);  


      controlPanel.add(panel);


      mainFrame.setVisible(true);  
   }
}

Bình luận