Lớp JPanel trong Java Swing

Container là thành phần chủ chốt trong các thành phần của SWING GUI. Một Container cung cấp một không gian, là nơi đặt một thành phần. Một Container trong AWT chính là một Component và nó có thêm khả năng để thêm các thành phần khác vào chính nó.

Khi xem xét về Container, bạn cần chú ý các điểm sau:

  • Các lớp con của Container được gọi là Container. Một số ví dụ về các lớp con của Container là JPanel, JFrame và JWindow.
  • Container chỉ có thể thêm Component vào chính nó
  • Một layout mặc định có mặt trong mỗi container. Layout này có thể bị ghi đè bởi sử dụng phương thức setLayout().

Chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về JPanel. Lớp JPanel là một container chung và gọn nhẹ. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JPanel là:

public class JPanel
   extends JComponent
      implements Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau

  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp này bao gồm các constructor sau:

1. JPanel(): Tạo một JPanel mới với một double buffer và một Flow Layout.

2. JPanel(boolean isDoubleBuffered): Tạo một JPanel mới với Flow Layout và trình đệm đã xác định.

3. JPanel(LayoutManager layout): Tạo một JPanel mới với Layout Manager đã cho

4. JPanel(LayoutManager layout, boolean isDoubleBuffered): Tạo một JPanel mới với Layout Manager đã cho và trình đệm đã xác định.

Các phương thức của lớp JPanel

1. AccessibleContext getAccessibleContext(): Lấy AccessibleContext được liên kết với JPanel này.

2. PanelUI getUI(): Trả về đối tượng L&F mà truyền thành phần này

3. String getUIClassID(): Trả về một chuỗi xác định tên của lớp L&F mà truyền thành phần này

4. protected String paramString(): Trả về một biểu diễn chuỗi của JPanel này

5. void setUI(PanelUI ui): Thiết lập đối tượng L&F mà truyền thành phần này

6. void updateUI():Phục hồi thuộc tính UI về một giá trị Look và Feel hiện tại.

Chương trình ví dụ về lớp JPanel trong Java Swing

SwingContainerDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingContainerDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingContainerDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingContainerDemo  swingContainerDemo = new SwingContainerDemo();  
      swingContainerDemo.showJPanelDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      headerLabel = new JLabel("", JLabel.CENTER);        
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    


      statusLabel.setSize(350,100);


      msglabel = new JLabel("Chao mung ban den voi bai huong dan Java Swing.", JLabel.CENTER);


      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showJPanelDemo(){
      headerLabel.setText("Container in action: JPanel");      


      JPanel panel = new JPanel();
      panel.setBackground(Color.magenta);
      panel.setLayout(new FlowLayout());        
      panel.add(msglabel);


      controlPanel.add(panel);        
      mainFrame.setVisible(true);      
   }   
}

Bình luận