Event Adapter trong Java Swing

Adapter là các lớp abstract để nhận các sự kiện đa dạng. Các phương thức trong các lớp này là trống. Với các lớp này, việc tạo các đối tượng Listener trở nên thuận tiện hơn. Bảng dưới đây liệt kê một số adapter được sử dụng phổ biến trong khi nghe các GUI event trong Java Swing.

Event Adapter trong Java Swing

STTAdapter & Miêu tả
1Lớp FocusAdapter

Một lớp abstract để nhận các focus event.

2">Lớp KeyAdapter

Một lớp abstract để nhận các key event

3">Lớp MouseAdapter

Một lớp abstract để nhận các mouse event

4">Lớp MouseMotionAdapter

Một lớp abstract để nhận các mouse motion event

5">Lớp WindowAdapter

Một lớp abstract để nhận các window event

Bình luận