Lớp JCheckboxMenuItem trong Java Swing

Mỗi cửa sổ window có một thanh trình đơn (menu bar) được liên kết với nó. Thanh trình đơn này gồm các lựa chọn có sẵn tới người dùng cuối cùng. Các điều khiển Menu và MenuItem là lớp con của lớp MenuComponent.

Lớp JCheckboxMenuItem biểu diễn một checkbox mà có thể được bao trong một menu. Việc lựa chọn checkbox đó trong menu làm thay đổi trạng thái của điều khiển từ on thành off hoặc từ off thành on.

Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.JCheckboxMenuItem là:

public class JCheckBoxMenuItem
   extends JMenuItem
      implements SwingConstants, Accessible

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • javax.swing.JMenuItem
  • javax.swing.JAbstractButton
  • javax.swing.JComponent
  • java.awt.Container
  • java.awt.Component
  • java.lang.Object

Lớp JCheckboxMenuItem gồm các constructor sau:

1. JCheckboxMenuItem(): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected không có text hoặc icon.

2. JCheckboxMenuItem(Action a): Tạo một menu item có các thuộc tính được lấy từ Action đã cho.

3. JCheckboxMenuItem(Icon icon): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected với một icon đã cho.

4. JCheckboxMenuItem(String text): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected với một text đã cho.

5. JCheckboxMenuItem(String text, boolean b): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected với một text và trạng thái selection đã cho.

6. JCheckboxMenuItem(String text, Icon icon): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected với một text và icon đã cho.

7. JCheckboxMenuItem(String text, Icon icon, boolean b): Tạo một checkbox ban đầu dạng unselected với một text, icon và trạng thái selection đã cho.

Chương trình ví dụ lớp JCheckboxMenuItem

SwingMenuDemo.java

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;


public class SwingMenuDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel; 


   public SwingMenuDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingMenuDemo  swingMenuDemo = new SwingMenuDemo();     
      swingMenuDemo.showMenuDemo();
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showMenuDemo(){
      //tao mot menu bar
      final JMenuBar menuBar = new JMenuBar();


      //tao cac menu
      JMenu fileMenu = new JMenu("File");
      JMenu editMenu = new JMenu("Edit"); 
      final JMenu aboutMenu = new JMenu("About");
      final JMenu linkMenu = new JMenu("Links");


      //tao cac item
      JMenuItem newMenuItem = new JMenuItem("New");
      newMenuItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_N);
      newMenuItem.setActionCommand("New");


      JMenuItem openMenuItem = new JMenuItem("Open");
      openMenuItem.setActionCommand("Open");


      JMenuItem saveMenuItem = new JMenuItem("Save");
      saveMenuItem.setActionCommand("Save");


      JMenuItem exitMenuItem = new JMenuItem("Exit");
      exitMenuItem.setActionCommand("Exit");


      JMenuItem cutMenuItem = new JMenuItem("Cut");
      cutMenuItem.setActionCommand("Cut");


      JMenuItem copyMenuItem = new JMenuItem("Copy");
      copyMenuItem.setActionCommand("Copy");


      JMenuItem pasteMenuItem = new JMenuItem("Paste");
      pasteMenuItem.setActionCommand("Paste");


      MenuItemListener menuItemListener = new MenuItemListener();


      newMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      openMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      saveMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      exitMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      cutMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      copyMenuItem.addActionListener(menuItemListener);
      pasteMenuItem.addActionListener(menuItemListener);


      final JCheckBoxMenuItem showWindowMenu = 
         new JCheckBoxMenuItem("Show About", true);
      showWindowMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(showWindowMenu.getState()){
               menuBar.add(aboutMenu);
            }else{
               menuBar.remove(aboutMenu);
            }
         }
      });


      final JRadioButtonMenuItem showLinksMenu = new JRadioButtonMenuItem("Show Links", true);
      showLinksMenu.addItemListener(new ItemListener() {
         public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if(menuBar.getMenu(3)!= null){
               menuBar.remove(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }else{                   
               menuBar.add(linkMenu);
               mainFrame.repaint();
            }
         }
      });


      //them cac item toi cac menu
      fileMenu.add(newMenuItem);
      fileMenu.add(openMenuItem);
      fileMenu.add(saveMenuItem);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showWindowMenu);
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(showLinksMenu);       
      fileMenu.addSeparator();
      fileMenu.add(exitMenuItem);        
      editMenu.add(cutMenuItem);
      editMenu.add(copyMenuItem);
      editMenu.add(pasteMenuItem);


      //them menu toi menubar
      menuBar.add(fileMenu);
      menuBar.add(editMenu);
      menuBar.add(aboutMenu);       
      menuBar.add(linkMenu);


      //them menubar toi frame
      mainFrame.setJMenuBar(menuBar);
      mainFrame.setVisible(true);     
   }


   class MenuItemListener implements ActionListener {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {            
         statusLabel.setText(e.getActionCommand() 
         + " JMenuItem clicked.");
      }    
   }
}

Bình luận