BoxLayout trong Java Swing

Lớp BoxLayout, trong java.swing package, được sử dụng để sắp xếp các thành phần hoặc theo chiều dọc hoặc theo chiều ngang.

Để phục vụ mục đích này, lớp BoxLayout cung cấp 4 hằng:

1. public static final int X_AXIS

2. public static final int Y_AXIS

3. public static final int LINE_AXIS

4. public static final int PAGE_AXIS

Constructor của lớp BoxLayout

BoxLayout(Container c, int axis): tạo một box layout mà sắp xếp các thành phần theo trục đã cho.

Ví dụ về lớp BoxLayout với trục Y

import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  


public class BoxLayoutExample1 extends Frame {  
 Button buttons[];  


 public BoxLayoutExample1 () {  
   buttons = new Button [5];  


   for (int i = 0;i<5;i++) {  
      buttons[i] = new Button ("Button " + (i + 1));  
      add (buttons[i]);  
    }  


setLayout (new BoxLayout (this, BoxLayout.Y_AXIS));  
setSize(400,400);  
setVisible(true);  
}  


public static void main(String args[]){  
BoxLayoutExample1 b=new BoxLayoutExample1();  
}  
}  

Ví dụ về lớp BoxLayout với trục X

import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  


public class BoxLayoutExample2 extends Frame {  
 Button buttons[];  


 public BoxLayoutExample2() {  
   buttons = new Button [5];  


   for (int i = 0;i<5;i++) {  
      buttons[i] = new Button ("Button " + (i + 1));  
      add (buttons[i]);  
    }  


setLayout (new BoxLayout(this, BoxLayout.X_AXIS));  
setSize(400,400);  
setVisible(true);  
}  


public static void main(String args[]){  
BoxLayoutExample2 b=new BoxLayoutExample2();  
}  
}  

Bình luận