Lớp GroupLayout trong Java Swing

GroupLayout nhóm các thành phần theo cấu trúc thứ bậc để đặt chúng trong một Container. Cú pháp khai báo cho lớp javax.swing.GroupLayout là:

public class GroupLayout
   extends Object
      implements LayoutManager2

Lớp GroupLayout này có một contructor là GroupLayout(Container host) để tạo một GroupLayout cho container đã cho.

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.lang.Object

Lớp GroupLayout có các trường sau:

  • static int DEFAULT_SIZE: Chỉ kích cỡ từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.
  • static int PREFERRED_SIZE: Chỉ kích cỡ được ưu tiên từ đó các thành phần hoặc khoảng cách gap nên được sử dụng cho một giá trị dãy cụ thể.

Ví dụ lớp GroupLayout

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingLayoutDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingLayoutDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo();  
      swingLayoutDemo.showGroupLayoutDemo();       
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showGroupLayoutDemo(){
      headerLabel.setText("Layout in action: GroupLayout");      


      JPanel panel = new JPanel();
      // panel.setBackground(Color.darkGray);
      panel.setSize(200,200);
      GroupLayout layout = new GroupLayout(panel);
      layout.setAutoCreateGaps(true);
      layout.setAutoCreateContainerGaps(true);
      JButton btn1 = new JButton("Button 1");
      JButton btn2 = new JButton("Button 2");
      JButton btn3 = new JButton("Button 3");


      layout.setHorizontalGroup(layout.createSequentialGroup()
         .addComponent(btn1)
         .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(
               GroupLayout.Alignment.LEADING)
               .addComponent(btn2)
               .addComponent(btn3)       
            )
         )    
      );


      layout.setVerticalGroup(layout.createSequentialGroup()
         .addComponent(btn1)
         .addComponent(btn2)
         .addComponent(btn3) 
      );
      panel.setLayout(layout);
      controlPanel.add(panel);


      mainFrame.setVisible(true);
   }
}

Bình luận