Học Java Swing

Học Java Swing cơ bản và nâng cao

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) được sử dụng để tạo các ứng dụng Window-Based. Nó được xây dựng ở trên cùng của AWT (Abstract Windowing Toolkit) API và được viết hoàn toàn bằng Java.

Không giống AWT, Java Swing cung cấp các thành phần (Component) gọn nhẹ và độc lập nền tảng. Javax.swing. Package cung cấp các lớp cho Java Swing chảng hạn như JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser, …

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Java Swing cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Java Swing cơ bản

 • Java Swing - Swing trong Java
 • Cách tạo Executable Jar File

Giới thiệu Java Swing Control

 • Giới thiệu Swing Control
 • Lớp JLabel trong Java Swing
 • Lớp JButton trong Java Swing
 • Lớp JTable trong Java Swing
 • Lớp Graphics trong Java Swing
 • Lớp JColorChooser trong Java Swing
 • Lớp JCheckBox trong Java Swing
 • Lớp JRadioButton trong Java Swing
 • Lớp JList trong Java Swing
 • Lớp JComboBox trong Java Swing
 • Lớp JTextField trong Java Swing
 • Lớp JTextArea trong Java Swing
 • Lớp ImageIcon trong Java Swing
 • Lớp JScrollBar trong Java Swing
 • Lớp JOptionPane trong Java Swing
 • Lớp JFileChooser trong Java Swing
 • Lớp JProgressBar trong Java Swing
 • Lớp JSlider trong Java Swing
 • Tạo Digital Clock sử dụng Java Swing
 • Hiển thị hình ảnh sử dụng Java Swing
 • Tạo Edit Menu sử dụng Java Swing
 • Tạo Open Dialog Box sử dụng Java Swing
 • Lớp JSpinner trong Java Swing

Giới thiệu Container

 • Lớp JPanel trong Java Swing
 • Lớp JFrame trong Java Swing
 • Lớp JWindow trong Java Swing

Giới thiệu Menu

 • Lớp JMenuBar trong Java Swing
 • Lớp JMenuItem trong Java Swing
 • Lớp JMenu trong Java Swing
 • Lớp JCheckboxMenuItem trong Java Swing
 • Lớp JRadioButtonMenuItem trong Java Swing
 • Lớp JPopupMenu trong Java Swing

Giới thiệu Layout

 • Giới thiệu Layout trong Java Swing
 • BoxLayout trong Java Swing
 • Lớp BorderLayout trong Java Swing
 • Lớp CardLayout trong Java Swing
 • Lớp FlowLayout trong Java Swing
 • Lớp GridLayout trong Java Swing
 • Lớp GridBagLayout trong Java Swing
 • Lớp GroupLayout trong Java Swing
 • Lớp SpringLayout trong Java Swing

Xử lý sự kiện

 • Xử lý sự kiện trong Java Swing
 • Event Listener trong Java Swing
 • Event Adapter trong Java Swing

Một số ứng dụng

 • Tạo Word Counter sử dụng Java Swing
 • Tạo Puzzle Game sử dụng Java Swing