Lớp Graphics trong Java Swing

Lớp java.awt.Graphics cung cấp nhiều phương thức để lập trình đồ họa. Dưới đây là một số phương thức được sử dụng phổ biến của lớp Graphics:

public abstract void drawString(String str, int x, int y): được sử dụng để vẽ chuỗi đã cho.

public void drawRect(int x, int y, int width, int height): vẽ một hình chữ nhật với độ rộng width và chiều cao height đã cho.

public abstract void fillRect(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình chữ nhật.

public abstract void drawOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để vẽ hình Ovan với độ rộng và chiều cao đã cho.

public abstract void fillOval(int x, int y, int width, int height): được sử dụng để điền màu mặc định và độ rộng và chiều cao đã cho vào hình Oval.

public abstract void drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2): được sử dụng để vẽ line giữa hai điểm có tọa độ lần lượt là (x1, y1) và (x2, y2).

public abstract boolean drawImage(Image img, int x, int y, ImageObserver observer): được sử dụng để vẽ hình ảnh đã cho.

public abstract void drawArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để vẽ đường tròn circular hoặc elip.

public abstract void fillArc(int x, int y, int width, int height, int startAngle, int arcAngle): được sử dụng để điền một hình tròn hoặc elip.

public abstract void setColor(Color c): được sử dụng để thiết lập màu hiện tại của đồ họa thành màu color đã cho.

public abstract void setFont(Font font): được sử dụng để thiết lập font hiện tại của đồ họa thành font đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp Graphics trong Java Swing

import java.awt.*;  
import javax.swing.JFrame;  


public class DisplayGraphics extends Canvas{  


    public void paint(Graphics g) {  
        g.drawString("Hello",40,40);  
        setBackground(Color.WHITE);  
        g.fillRect(130, 30,100, 80);  
        g.drawOval(30,130,50, 60);  
        setForeground(Color.RED);  
        g.fillOval(130,130,50, 60);  
        g.drawArc(30, 200, 40,50,90,60);  
        g.fillArc(30, 130, 40,50,180,40);  


    }  
        public static void main(String[] args) {  
        DisplayGraphics m=new DisplayGraphics();  
        JFrame f=new JFrame();  
        f.add(m);  
        f.setSize(400,400);  
        //f.setLayout(null);  
        f.setVisible(true);  
    }  


}  


Bình luận