Lớp CardLayout trong Java Swing

Lớp CardLayout quản lý các thành phần theo một phương thức mà chỉ có một thành phần là nhìn thấy (visible) tại một thời điểm. Nó xem xét mỗi thành phần như là một card, và container hoạt động như là một stack của các card, và đó là lý do tại sao gọi là CardLayout.

Cú pháp khai báo cho lớp Java.awt.CardLayout là:

public class CardLayout
   extends Object
      implements LayoutManager2, Serializable

Lớp này kế thừa các phương thức từ các lớp sau:

  • java.lang.Object

Các constructor của lớp CardLayout

CardLayout(): tạo một Card Layout với các khoảng cách theo chiều dọc và ngang là 0.

CardLayout(int hgap, int vgap): tạo một Card Layout với các khoảng cách gap theo chiều dọc và ngang đã cho

Các phương thức được sử dụng phổ biến của lớp CardLayout

public void next(Container parent): được sử dụng để lật tới card tiếp theo của container đã cho

public void previous(Container parent): được sử dụng để lật tới card trước đó của container đã cho

public void first(Container parent): được sử dụng để lật tới card đầu tiên của container đã cho

public void last(Container parent): được sử dụng để lật tới card cuối cùng của container đã cho

public void show(Container parent, String name): được sử dụng để lật tới card đã được xác định bởi tên name đã cho.

Chương trình ví dụ về lớp CardLayout

import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  


import javax.swing.*;  


public class CardLayoutExample extends JFrame implements ActionListener{  
CardLayout card;  
JButton b1,b2,b3;  
Container c;  
    CardLayoutExample(){  


        c=getContentPane();  
        card=new CardLayout(40,30);  
//tao doi tuong CardLayout khong gian chieu ngang la 40 va chieu doc la 30  
        c.setLayout(card);  


        b1=new JButton("Apple");  
        b2=new JButton("Boy");  
        b3=new JButton("Cat");  
        b1.addActionListener(this);  
        b2.addActionListener(this);  
        b3.addActionListener(this);  


        c.add("a",b1);c.add("b",b2);c.add("c",b3);  


    }  
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {  
    card.next(c);  
    }  


    public static void main(String[] args) {  
        CardLayoutExample cl=new CardLayoutExample();  
        cl.setSize(400,400);  
        cl.setVisible(true);  
        cl.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);  
    }  
}  

Ví dụ khác về lớp CardLayout

package com.hoclaptrinh.gui;


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;


public class SwingLayoutDemo {
   private JFrame mainFrame;
   private JLabel headerLabel;
   private JLabel statusLabel;
   private JPanel controlPanel;
   private JLabel msglabel;


   public SwingLayoutDemo(){
      prepareGUI();
   }


   public static void main(String[] args){
      SwingLayoutDemo swingLayoutDemo = new SwingLayoutDemo();  
      swingLayoutDemo.showCardLayoutDemo();       
   }


   private void prepareGUI(){
      mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
      mainFrame.setSize(400,400);
      mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));


      headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
      statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);        


      statusLabel.setSize(350,100);
      mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
         public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
            System.exit(0);
         }        
      });    
      controlPanel = new JPanel();
      controlPanel.setLayout(new FlowLayout());


      mainFrame.add(headerLabel);
      mainFrame.add(controlPanel);
      mainFrame.add(statusLabel);
      mainFrame.setVisible(true);  
   }


   private void showCardLayoutDemo(){
      headerLabel.setText("Layout in action: CardLayout");      


      final JPanel panel = new JPanel();
      panel.setBackground(Color.CYAN);
      panel.setSize(300,300);


      CardLayout layout = new CardLayout();
      layout.setHgap(10);
      layout.setVgap(10);
      panel.setLayout(layout);        


      JPanel buttonPanel = new JPanel(new FlowLayout());


      buttonPanel.add(new JButton("OK"));
      buttonPanel.add(new JButton("Cancel"));    


      JPanel textBoxPanel = new JPanel(new FlowLayout());


      textBoxPanel.add(new JLabel("Name:"));
      textBoxPanel.add(new JTextField(20));


      panel.add("Button", buttonPanel);
      panel.add("Text", textBoxPanel);


      final DefaultComboBoxModel panelName = new DefaultComboBoxModel();


      panelName.addElement("Button");
      panelName.addElement("Text");


      final JComboBox listCombo = new JComboBox(panelName);    
      listCombo.setSelectedIndex(0);


      JScrollPane listComboScrollPane = new JScrollPane(listCombo);    


      JButton showButton = new JButton("Show");


      showButton.addActionListener(new ActionListener() {
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            String data = "";
            if (listCombo.getSelectedIndex() != -1) {  
               CardLayout cardLayout = (CardLayout)(panel.getLayout());
               cardLayout.show(panel, 
               (String)listCombo.getItemAt(listCombo.getSelectedIndex()));                 
            }              
            statusLabel.setText(data);
         }
      }); 


      controlPanel.add(listComboScrollPane);
      controlPanel.add(showButton);
      controlPanel.add(panel);


      mainFrame.setVisible(true);  
   }
}

Bình luận