Selector [Thuộc tính|=ngôn ngữ]

"[Thuộc tính|=ngôn ngữ]" được sử dụng để chọn tất cả các thành phần với thuộc tính có giá trị = "ngôn ngữ".

Lưu ý: Giá trị phải là một từ: lang="en", hoặc theo sau dấu gạch nối (-): lang="en-us".

Cấu trúc

[Thuộc tính|=ngôn ngữ] {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>head>
<body>
<p lang="en">Hello!p>
<p lang="us">Hi!p>
<p lang="vi">Xin chào !p>
body>
html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Hello!

Hi!

Xin chào !

CSS viết:

[lang|=vi] {
    color: #ff0275; 
}

Chỉ có tag nào có lang="vi" mới có hiệu ứng text color.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Hello!

Hi!

Xin chào !

Trình duyệt hỗ trợ

"[Thuộc tính|=ngôn ngữ]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận