Selector [thuộc tính=giá trị]

Selector [thuộc tính=giá trị] chọn tất cả các thành phần với thuộc tính bằng giá trị.

Cấu trúc

[thuộc tính=giá trị] {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>head>
<body>
<p><a href="https://hoc.tv">Học TVa>p>
<p><a href="" target="_blank">Googlea>p>
<p><a href="" target="_self">vnexpressa>p>
body>
html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:


CSS viết:

p.attrValue a[target=_self] {
    color: #ff0000;
}

Chỉ có tag nào có target="_self" mới có hiệu ứng text color.

Hiển thị trình duyệt khi đã có css:


Trình duyệt hỗ trợ

"[thuộc tính=giá trị]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:

Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Xem thêm : Tổng hợp CSS Selector

Bình luận