Selector :before

Định nghĩa Selector :before

Selector :before thêm nội dung ngay phía trước thành phần.

Cấu trúc

tag:before {
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html><head>
</head>
<body>
<p> - kiến thức nhỏ cho web hiện đại</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

- kiến thức nhỏ cho web hiện đại

CSS viết:

p:before {
    content: "Học TV";
}

Sử dụng cùng với thuộc tính content để xác định nội dung thêm vào.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học TV - kiến thức nhỏ cho web hiện đại

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :before 1

Selector :before được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận