CSS selectors

CSS Selector đóng vai trò rất quan trọng khi các bạn code layout cho website. Dưới đây là danh sách các selector( bộ chọn css) thường dùng mà chúng ta cần phải nắm rõ khi code css cho website.

MỤC LỤC BÀI HỌC


CSS selectors

 • Selector *
 • Selector #id
 • Selector .class
 • Selector tag
 • Selector tag01 tag02
 • Selector tag01, tag02
 • Selector tag01+tag02
 • Selector tag01>tag02
 • Selector :active
 • Selector :after
 • Selector :before
 • Selector :first-child
 • Selector :first-letter
 • Selector :first-line
 • Selector :focus
 • Selector :hover
 • Selector :lang(mã ngôn ngữ)
 • Selector :link
 • Selector :visited
 • Selector attribute(thuộc tính)
 • Selector [Thuộc tính|=ngôn ngữ]
 • Selector [attribute~=value]
 • Selector [thuộc tính=giá trị]
 • Selector :nth-child(n)
 • Selector :nth-last-child(n),
 • Selector :last-child
 • Selector :only-child
 • Selector :only-of-type
 • Selector :first-of-type
 • Selector :not(tag)