Selector :active

Định nghĩa Selector :active

Selector :active chọn các liên kết được kích hoạt.

Cấu trúc

a:active { 
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#">Học lập trình</a></p>
<p><a href="#">Google</a></p>
<p><a href="#">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

CSS viết:

a:active { 
    background: #ff0000;
}

Click vào link sẽ có hiệu ứng.

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :active được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận