Selector :first-of-type

Selector :first-of-type cho phép ta chọn những element con đầu tiên nằm trong type element cha

Ví dụ :

ul:first-of-type {
  font-weight: bold;
}

=> lấy tất cả element con nằm trong ul đầu tiên.

Cấu trúc:

tag:first-of-type {
 property: value; 
}

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>CSS Selectors</title>
</head>
<body>
<div>
  <p> My paragraph here. </p>
  <ul>
   <li> Facebook</li>
   <li> YOutube</li>
   <li> Instagram</li>
  </ul>
  <ul>
   <li> Tamtay</li>
   <li> Zing</li>
  </ul>  
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt chưa có CSS

My paragraph here.

 • Facebook
 • YOutube
 • Instagram
 • Tamtay
 • Zing

Thêm thuộc tính CSS

// in đậm những li trong list ul đầu tiên
ul:first-of-type {
 font-weight: bold;
 }

// chuyển màu li thứ 2 trong list ul đầu tiên
ul:first-of-type > li:nth-child(2) {
     color: #ff0275;
    } 

Hiển thị trình duyệt có CSS

My paragraph here.

 • Facebook
 • YOutube
 • Instagram
 • Tamtay
 • Zing

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :first-of-type 1

Selector :first-of-typeđược hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận