Selector :only-child

Selector only-child định nghĩa style Chỉ những tag duy nhất của tag cha.

Cấu trúc:

tag:only-child {
  property: value; 
}

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Facebook</p>
</div>
<div>
<p>Google</p>
<p>Youtube</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị t rình duyệt chưa có CSS

Facebook

Google

Youtube

Thêm thuộc tính CSS

div p:only-child {
color: #ff0275;
}

Hiển thị trình duyệt có CSS

Facebook

Google

Youtube


Trình duyệt hỗ trợ

Selector : only-child được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận