Selector :not(tag)

Selector :not(tag) áp dụng CSS cho những tag không phải là tag trong ngoặc.

Ví dụ:

*:not(p) {
 color: green;
}

=> tất cả những tag không phải p sẽ có màu xanh

Cấu trúc:

tag:not(tag) {
 property: value; 
}

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>CSS Selectors</title>
</head>
<body>
<div>
  <p> My paragraph here. </p>
  <ul>
   <li> Facebook</li>
   <li> YOutube</li>
   <li> Instagram</li>
  </ul>
  <ul>
   <li> Tamtay</li>
   <li> Zing</li>
  </ul>  
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt chưa có CSS

My paragraph here.

 • Facebook
 • YOutube
 • Instagram
 • Tamtay
 • Zing


Thêm thuộc tính CSS

*:not(p) {
 color: green;
}

Hiển thị trình duyệt có CSS

My paragraph here.

 • Facebook
 • YOutube
 • Instagram
 • Tamtay
 • Zing


Trình duyệt hỗ trợ

Selector :not(tag)được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận