Selector *

Định nghĩa Selector * trong CSS

  1. Selector * chọn tất cả các thành phần html(elements).
  2. * cũng có thể sử dụng để chọn tất cả các elements trong 1 element.

Ví dụ:

#container * {
 border: 1px solid black;
}

=> áp dụng cho tất cả các elements là con của #container.

Cấu trúc:

* {
    property: value; 
}

Trong đó:

  • property là những thuộc tính CSS.
  • value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Dây là tag p bên trong div</p>
<p>Dây là tag p bên trong div</p>
</div>

<p>Dây là tag p bên ngoài div</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:CSS viết:

* {
    color: #ff0275;
}

Khi sử dụng cấu trúc như trên, thì tất cả các thành phần trong văn bản HTML sẽ có màu #ff0275. Hiển thị trình duyệt:Hoặc

div * {
    color: #ff0275;
}

Khi sử dụng cấu trúc như trên, thì tất cả các thành phần bên trong thành phần <div> sẽ có màu #ff0275. Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Trình duyệt hỗ trợ


Cách dùng này được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận