Selector tag

Định nghĩa Selector tag trong CSS

Selector tag chọn tất cả các thành phần cùng loại.

Cấu trúc

tag {
    property : value;
}

Trong đó:

  • tag là thành phần HTML/XHTML.
  • property là những thuộc tính CSS.
  • value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag giống nhau để định dạng cùng kiểu CSS

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Đây là thành phần p</p>
<p>Đây là thành phần p</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần p

Đây là thành phần p

CSS viết:

p {
    color: #ff0275;
}

Khi sử dụng cấu trúc như trên, thì tất cả tag <p> sẽ có màu #ff0275.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần p

Đây là thành phần p

Trình duyệt hỗ trợ

Selector tag được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận