Selector tag01, tag02

Định nghĩa Selector tag01, tag02

Selector tag01, tag02 chọn tất cả thành phần và .

Cấu trúc

tag01, tag02 {
    property : value;
}

Trong đó:

tag01, tag02 là thành phần HTML/XHTML.
property là những thuộc tính CSS.
value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag01 và tag02 giống nhau để định dạng cùng kiểu CSS.

Ta có thể kết hợp nhiều thành phần khác nhau với mỗi thành phần cách nhau bởi dấu phẩy.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
head>
<body>
<div>Đây là thành phần divdiv>
<p>Đây là thành phần pp>
body>
html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p

CSS viết:

div, p {
    color: #ff0275;
}

Định kiểu cho tất cả tag

và tag

.


Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần div

Đây là thành phần p


Trình duyệt hỗ trợ

Selector tag01, tag02 1

Selector tag01, tag02 được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận