Selector .class

Định nghĩa Selector .class trong CSS

Selector .class trong chọn tất cả các thành phần có cùng tên class.

Cấu trúc

tag.tênclass {
    property: value; 
}

Hoặc

.tênclass {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p class="standardWeb">Học TV</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học Lập Trình

CSS viết:

p.standardWeb {
    color: #ff0275;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học TV

Trình duyệt hỗ trợ

Selector .class 1

".class" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận