Selector :hover

Selector :hover

Selector :hover chọn các liên kết được hover (di chuyển chuột lên thành phần).

Cấu trúc

a:hover { 
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#">Học TV</a></p>
<p><a href="#">Google</a></p>
<p><a href="#">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

a:hover {
    background: #ff0275;
    color: #fff;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Trình duyệt hỗ trợ

":hover" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.


Bình luận