Selector tag01+tag02

Định nghĩa Selector tag01+tag02

Selector tag01+tag02 chọn tất cả thành phần  được đặt kế và sau thành phần .

Cấu trúc

tag01+tag02 {
    property : value;
}

Trong đó:

  • tag01, tag02 là thành phần HTML/XHTML.
  • property là những thuộc tính CSS.
  • value là giá trị của các thuộc tính CSS.

Khi sử dụng cấu trúc trên trình duyệt sẽ chọn tất cả các tag02 nằm kế và sau tag01.

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
head>
<body>
<p>Đây là thành phần p nằm trước thành phần divp>
<div>Đây là thành phần divdiv>
<p>Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần divp>
<p>Đây là thành phần p nằm sau thành phần divp>
body>
html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Đây là thành phần p nằm trước thành phần div
Đây là thành phần div
Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần div Đây là thành phần p nằm sau thành phần div

CSS viết:

div+p {
    color: #ff0275;
}

Định kiểu cho tất cả tag 

nằm ngay sau tag 

.


Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Đây là thành phần p nằm trước thành phần div
Đây là thành phần div
Đây là thành phần p nằm kế và sau thành phần div Đây là thành phần p nằm sau thành phần div

Trình duyệt hỗ trợ

Selector tag01+tag02 được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:

Không hỗ trợ trình duyệt IE6. Cần khai báo cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận