Selector [attribute~=value]

Selector [attribute~=value]

Selector [attribute~=value] chọn tất cả các thành phần với thuộc tính chứa một giá trị.

Cấu trúc

[attribute~=value] { 
    property: value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><img src="https://media.hoc.tv/medias/selector-attributevalue-5fd334bcb1cc0.jpg" title="chen" alt="" /></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

[title~=chen] {
  border: 5px solid yellow;
}

Chỉ có tag nào có title="chen" mới có hiệu ứng text border.

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:


Trình duyệt hỗ trợ

"[attribute~=value]" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú:

Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận