Selector :lang(mã ngôn ngữ)

Selector :lang(mã ngôn ngữ)

Selector :lang(mã ngôn ngữ) chọn thành phần với thuộc tính "lang" có giá trị bắt đầu với "mã ngôn ngữ".

Cấu trúc

tag:lang(mã ngôn ngữ) { 
    property : value;
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head></head>
<body>
<p><a href="#" lang="vi">Học TV</a></p>
<p><a href="#" lang="en">Google</a></p>
<p><a href="#" lang="vi">vnexpress</a></p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

CSS viết:

p a:lang(vi) {
color: #ff0275;
}

Color màu đỏ cho những tag a nào có lang="vi"

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Trình duyệt hỗ trợ

":lang(mã ngôn ngữ)" được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6, IE7. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho trình duyệt IE8.

Bình luận