Selector :only-of-type

Selector only-of-type định nghĩa 1 type element duy nhất trong container. Nghĩa là trong container chỉ tồn tại duy nhất 1 type duy nhất thì nó mới được select

Ví dụ:

ul > li:only-of-type {
   font-weight: bold;
}

=> áp dụng font-weight cho li thuộc ul - chỉ chứ duy nhất 1 thẻ li(ngoài ra không còn li nào khác thuộc ul

Cấu trúc:

tag:only-of-type {
  property: value; 
}

Ví dụ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head></head>
<body>
<div>
<p>Facebook</p>
</div>
<div>
<p>Google</p>
<p>Youtube</p>
</div>
<div>
<p>Zing</p>
</div>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt chưa có CSS

Facebook

Google

Youtube

Zing


Thêm thuộc tính CSS

div p:only-of-type {
color: #ff0275;
}

Hiển thị trình duyệt có CSS

Facebook

Google

Youtube

Zing

Trình duyệt hỗ trợ

Selector :only-of-type 1

Selector : only-of-typeđược hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Ghi chú: Không hỗ trợ cho trình duyệt IE6. Cần khai báo <!DOCTYPE> cho các trình duyệt IE8 trở xuống.

Bình luận