Selector #id

Định nghĩa Selector #id trong CSS

Selector #id chọn tất cả các thành phần có cùng tên id.

Cấu trúc

tag.tênid {
    property: value; 
}

Hoặc

.tênid {
    property: value; 
}

Ví dụ

HTML viết:

<html>
<head>
</head>
<body>
<p id="standardWeb">Học TV</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Học TV

CSS viết:

p#standardWeb {
    color: #ff0275;
}

Hiển thị trình duyệt khi đã có CSS:

Học TV

Trình duyệt hỗ trợ

Selector #id 1

Selector #id được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Bình luận